Kontaktobjekt

Kommunstyrelsen

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2021-05-17 11:09

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.

Ordförande: Anders Wigelsbo (C)
Förste vice ordförande: Erik Hamrin (M)
Andre vice ordförande och oppositionsråd: Ulrika Spårebo (S)

Förtroendemannaregistret

Register över kommunstyrelsens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen är beredningsorgan till fullmäktige. Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd och trafiknämnd.