Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2023-06-27 10:48

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsen presidium

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.

Ordförande: Amanda Lindblad (S)
Förste vice ordförande: Anders Wigelsbo (C)
Andre vice ordförande och oppositionsråd: Erik Hamrin (M)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen är beredningsorgan till fullmäktige. Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd och trafiknämnd.