StartBygg- och miljönämnd
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-28
Uppdaterad 2022-04-26 15:18

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshantering samt alkohol och tobak.

Sammanträden

Här hittar du Bygg- och miljönämndens sammanträden

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Peter Molin (M)
Förste vice ordförande: Sture Johansson (C)
Andre vice ordförande: Viktor Kärvinge (S)

Förtroendemannaregistret

Register över bygg- och miljönämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Nämndens ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden ansvarar huvudsakligen för byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden har informations- och rådgivningsansvar samt ansvarar för ärenden rörande bostadsanpassning. Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom ovan verksamheter som bland annat föreskrivs och regleras i följande lagstiftningar:

  • Nya plan- och bygglagen
  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagstiftning
  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
  • Alkohollagen
  • Tobakslagen