StartPågående detaljplanerDetaljplan för Norrängen
Detaljplan
Publicerad 2021-06-01
Uppdaterad 2021-06-01 15:05
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder, verksamheter och tyngre industrier Planområdet planeras möjliggöra ca 150 bostäder.

Diarienummer: 2019/244
Plan handlagd med: Utökat förfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning


När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningstid: 2021-06-07 - 2021-09-05

Synpunkter


Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2021-09-05

Dokument