Informationstjänst
Publicerad 2023-06-20
Uppdaterad 2023-06-26 13:59

Det finns nio geografiskt uppdelade hemtjänstteam samt nattpatrull i Sala kommun. De som arbetar i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden. 

Om hemtjänst

Hemtjänsten utgör basen i kommunens äldreomsorg och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med olika funktionshinder möjlighet att klara sin dagliga livsföring i det egna boendet.

Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt och ska underlätta det dagliga livet för den enskilde och dennes anhöriga. Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta hjälp ges.

Hemtjänst finns i flera former

Hemtjänstinsatser kan vara olika beroende på vilket behov som finns. Insatserna kan vara:

  • Trygghetslarm
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Hjälp med matlagning
  • Stöd vid måltider
  • Social stimulans
  • Anhörigstöd

Värdighetsgaranti

Vi garanterar att hemtjänstpersonalen kommer på överenskommen tid, det vill säga +/- 15 minuter och utför de insatser du beviljats. Om något akut inträffar som medför behov av att byta tid kommer du att kontaktas på telefon. 

Ansökan

Om den enskilde har behov av stöd eller om behovet av beviljade hemtjänstinsatser förändras ska Biståndsenheten kontaktas.

Värdegrund

Sala kommuns värdegrund Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt speglar det förhållningssätt som Vård och Omsorgs medarbetare har i sitt dagliga arbete. 

Enkelt: Vårt arbete kännetecknas av utvecklande samarbete, öppenhet och välfungerande kommunikation.

Effektivt: Vi arbetar systematiskt med förbättringsarbeten för att hela tiden utvecklas och bli effektivare med god kvalitet.

Medborgarvänligt: Vi visar ödmjukhet för våra medborgares behov. 

Relaterade kategorier