StartOmsorg och hjälp
Kategori
Publicerad 2017-07-01
Uppdaterad 2023-05-25 10:14

Akut hjälp

Kvinnojour, psykisk ohälsa, anmäl störning, trygghetslarm, ung och mår dåligt.

Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd, avlastning, frivilligt arbete och organisationer.

Avslutade projekt

Här listas avslutade projekt inom Vård och omsorg.

Dödsfall och begravning

Begravningsombud, begravning och bouppteckning.

Ekonomi, försörjningsstöd

Arbetslöshet, budget- och skuldrådgivning, juridisk hjälp, fonder, stipendier, god man, överförmyndaren, förvaltare, överklaga beslut...

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjen, familjerätt, orosanmälan, överförmyndaren, kontaktfamilj och -person, god man...

Funktionsnedsättning, handikapp

Daglig verksamhet, LSS, färdtjänst, boende, träffpunkter, assistans, tillgänglighet, kontaktperson...

Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel, hindersprövning, makars namn, vigselförrättare.

Hemlöshet

Vanliga frågor och svar.

Hjälp i hemmet

Bistånd, valfrihetssystem (LOV), serviceinsatser 75 år, hemtjänst, trygghetslarm...

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassning, ansök om bostadsanpassningsbidrag, hjälpmedel.

Hot och våld

Medborgare i vår kommun som utsätts för våld erhåller skydd och hjälp att komma ifrån denna situation. Hjälp förmedlas på olika sätt i samråd med varje enskild person och vid behov i samarbete med....

Invandring och integration

Svenska för invandrare (SFI), arbete för nyanlända, samhällsorientering, fadder, god man, föreningar...

Konsumentvägledning

Rådgivning, reklamationer, ekonomifrågor, konsumentköp- och konsumenttjänstlagen...

Mat på våra seniorrestauranger

Meny för våra seniorrestauranger.

Missbruk

Hjälp, råd, stöd, behandling...

Projekt

Samling av pågående, planerade och avslutade projekt inom Vård och omsorg.

Psykisk ohälsa

Olika typer av psykisk ohälsa, hopp om ett fungerande liv, stöd som anhörig.

Resor och transporter

Parkeringstillstånd, färdtjänst, ledsagare, sjukresor med mera.

Samordnad individuell plan - SIP

Har du behov av insatser både från sjukvården och kommunen? Då kan det behövas att sjukvården och kommunen tillsammans med dig upprättar en samordnad individuell plan.

Sjukvård och tandvård

Hemsjukvård, tandvård, öppenvård, ansvarsfördelning kommun och region...

Särskilda boenden

Särskilt boende för äldre, korttidsboende, bistånd enligt socialtjänstlagen...

Trygg och säker

Brottsförebyggande arbete, brandskydd, elda avfall och ris, sotning, brandfarliga och explosiva varor, fyrverkerier, eldstäder, vedeldning...

Äldre

Vilket stöd kan man få?, serviceinsatser 75 år, träffpunkter, mötesplatser, demens...