Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2024-04-22 10:33

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: vard.och.omsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Äldre- och omsorgsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Sammanträden

Här hittar du Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden

Mötena är öppna för allmänheten.

Äldre- och omsorgsnämndens presidium

Ordförande: Camilla Runerås (S)
Förste vice ordförande: Olle Kvarnryd (V)
Andre vice ordförande: Sten Eriksson (KD)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Äldre- och omsorgsnämnden ansvar

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat socialtjänstlag (2001:453) (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL). Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i samtliga individärenden som avser myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda inom nämndens ansvarsområde.