Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-01 11:11

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: vard.och.omsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Social och arbetsmarknadsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Sammanträden

Här hittar du Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Social- och arbetsmarknadsnämndens presidium

Ordförande: Elisabet Pettersson (C)
Förste vice ordförande: Ingela Kilholm Lindström (MP)
Andre vice ordförande: Hanna Westman (SBä)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, bland annat socialtjänstlag (2001:453) (SoL), lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM).

Socialutskottet

Nämnden har ett utskott som heter Socialutskottet. Utskottet beslutar i samtliga individärenden som enligt lag får delegeras till utskott eller liknande och avser myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda inom nämndens ansvarsområde.