Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-08-11 13:51

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Bygg- och miljönämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Sammanträden

Här hittar du Bygg- och miljönämndens sammanträden

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Bygg- och miljönämndens presidium

Ordförande: Viktor Kärvinge (S)
Förste vice ordförande: Sture Johansson (C)
Andre vice ordförande: Johan Widén (M)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för kommunens uppgifter och myndighetsutövning inom områdena byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelshantering samt alkohol och tobak, samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för; 

  • att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsväsendet enligt plan och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338), lag om färdigställandeskydd (2014:227). Det innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, då detta ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde,
  • de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet som ankommer på kommunen enligt bland annat anläggningslag (1973:1149), anläggningskungörelse (1973:1165), lag om energideklaration för byggnader (2006:985), fastighetsbildningslag (1970:988) med undantag av vad som stadgas i 4 kap 2 §, 5 kap 3 § tredje stycket, 14 kap 10 § och 16 kap 14 §, fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §., kulturmiljölagen (1988:950), 
  • att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396), lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och följdförfattningar till nämnda lagar, detta inklusive myndighetsutövning utifrån reglering i miljöbalken och dess förordningar också avseende avfallshantering samt att bedriva den tillsyn som åligger kommunen enligt lag {2022:1257} om tobaksfria nikotinprodukter,
  • att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004:168) samt följdförfattningar till nämnda lagar,
  • att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).