StartFörvaltningTekniska kontoret
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-08
Uppdaterad 2023-08-31 13:34

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Besökstider: Endast bokade besök. För övriga besök hänvisar vi till kommunhusets reception, Stora torget 1.

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: tekniska@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kontoret ansvarar för drift och underhåll av tekniska system och anläggningar för kommunens infrastruktur.

Vår verksamhet

Kommunens tekniska verksamhet

 • är kommunens väghållare och väghållningsmyndighet enligt Väglagen och driver trafiksäkerhetsarbetet med information och rådgivning i trafikfrågor
 • sköter kommunens gator, parker, grönområden och andra allmänna platser, drift och skötsel av Sala silvergruvas vattensystem och förvaltningen av kommunens skogsinnehav. Sala kommuns skogsinnehav är sedan 1998 FSC®-certifierat. Kommunen tillämpar FSC-standarden och har erhållit certifikatet genom Soil Association Certification, certifieringskod SA-FM/COC 001064, licenskod FSC-C005824.
 • har driftansvaret för flödet av dricksvatten, övrigt vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområde för allmän va-anläggning
 • har driftansvaret för flödet av material genom återvinning, återanvändning och avfallshantering
 • har ansvar för drift och underhåll av kommunens fastigheter
 • har ansvar för att producera och sälja måltider till förskola, grundskola och gymnasieskola samt till vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
 • lyder under kommunstyrelsen

Vår organisation

Tekniska innehåller sju enheter:

 • Kontorsledning
 • Teknisk service
 • Kart/mät
 • Gata/park
 • Samhällstekniska enheten
 • Fastighetsenheten
 • Måltidsenheten

Relaterade tjänster