Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2023-01-04 10:44

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kommunfullmäktige har 45 mandat och 28 ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium och mandatfördelning

Ordförande: Emil Andersson Bleckert (S)
1: vice ordförande: Eva Åberg (S)
2: vice ordförande: Andreas Andersson (SD)

Förtroendemannaregistret

Register över kommunfullmäktiges samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Valresultat, mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning för Sala kommunfullmäktige 2022-09-11 fastställd av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2022-09-22.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.

I kommunfullmäktige finns en fast beredning: Demokratiberedningen. Till demokratiberedningen utses en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige.  Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

Demokratiberedningen kan av fullmäktige ges uppdrag att inom sina ansvarsområden att utreda och lägga fram förslag till politiska visioner, mål och styr- och policydokument. Den har också ett särskilt ansvar för att på olika sätt och med olika verktyg utveckla medborgardialogen och kontakterna med kommuninvånare och organisationer.

Beredningen får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan ta egna initiativ som dock skall godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden förutom juli.