StartOmsorg och hjälpAkut hjälpUngdomsteamet - förebyggande, råd, stöd och behandling
Informationstjänst
Publicerad 2024-01-10
Uppdaterad 2024-05-23 13:59

Välkommen till oss på Ungdomsteamet. Vi tillhör Barn och ungdomsenhetens öppenvård i Sala kommun. Ungdomsteamet arbetar förebyggande, ger råd, stöd och behandling till ungdomar och deras familjer i frågor som rör alkohol/narkotika, andra droger samt kriminalitet och övrigt normbrytande beteende. Målgruppen är 13–21 år men insatser riktade mot yngre förekommer där behov finns.

  • Är du orolig för att ditt barn ska dras in i eller är inblandad i kriminalitet?
  • Är du orolig för att ditt barn använder alkohol, narkotika/droger och el andra sinnesförändrande preparat?
  • Upplever du som förälder att du börjar tappa kontrollen?
  • Är du som ungdom i behov av stöd utifrån din situation?
  • Är du som arbetar med barn och unga orolig?

Då finns stöd och hjälp att få hos oss.

Två vägar in till oss

Öppen ingång (För alla som har en oro/behöver stöd inkl. anhöriga och professionella som i sitt arbete möter barn/unga.)

Till oss kan du ringa för att få råd och stöd i din oro. Tillsammans kan vi kartlägga och se över dina/era behov. Detta kräver inte ett beslut ifrån socialsekreterare utan du är välkommen att kontakta oss själv. Ungdomsteamet erbjuder möjlighet till fem träffar utan registrering eller journalföring. Träffarna kan ske i ungdomsteamets lokaler eller via Skype/Teams. Du kan även ringa och rådgöra anonymt. Du når Ungdomsteamet på telefonnummer 0224-74 96 70 . Vi nås även via mail: ungdomsteamet@sala.se

Ansökan/uppdrag

Familjebehandling via ungdomsteamet är en insats inom socialtjänstens öppenvård. Socialtjänsten gör en bedömning om det finns behov för insats i form av familjebehandling. Bedömningen utgår alltid ifrån barnets behov. För att ansöka om familjebehandling hos ungdomsteamet ringer du socialtjänsten myndighet mottagningen 0224-74 96 20.

Vilka är vi?

Ungdomsteamet består av 5 st drivna och engagerade familjebehandlare med bred erfarenhet och kompetens kring barn/unga och deras familjer. Vi finns till för dig/er. Behoven kan se olika ut i olika familjer och vi utgår alltid från er specifika situation och erbjuder er det stöd just ni behöver.

Hur arbetar vi?

Hos ungdomsteamet träffar ungdom och föräldrar familjebehandlare som stöttar och vägleder, utför behandlingsinsatser riktade till den oro som finns.  Det kan vara stöd till dig som ungdom, dig som förälder och familj samt andra viktiga i ditt nätverk. Vi erbjuder olika former av insatser/ behandlingsprogram, kartläggande och psykoedukativa samtal samt drogscreening. Samtalen hos oss kan bestå i enskilda samtal och gemensamma familjesamtal.

En insats riktad mot alkohol/droger/kriminalitet och normbrytande beteenden inkluderar även att möta andra behov hos ungdomen och familj. Därför kan uppdrag till ungdomsteamet innehålla fler målområden utifrån helhetsperspektiv. Vi kan också komma att behöva samverka med andra viktiga personer i ditt nätverk. Som till exempel skola, barn och ungdomspsykiatrin mm. Samverkan som alltid sker i dialog och utifrån samtycke från er.

Vi vill att du som kontaktar oss ska känna dig trygg med att få det stöd du önskar samt att du ska känna dig lyssnad på.

Tidiga förebyggande insatser

En del i vårat arbete är förutom att erbjuda riktade insatser till individer och grupper där man identifierat ett behov även rikta våra insatser mot det förebyggande arbetet till våra barn och unga och deras familjer. Det förebyggande arbetet behöver ske tidigt genom tidig upptäckt och i tidig ålder. Öppenvården är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och tillsammans med andra aktörer i kommunen kan vi nå ut till dom som behöver det genom tidiga förebyggande insatser och aktiviteter. Hur gör vi det? Vi samarbetar. Vi är behjälpliga med att komma ut på skolor/andra forum och informera personal och föräldrar samt andra aktörer som möter barn och unga kring tidiga förebyggande insatser samt vägleda er i hur ni kan identifiera barn och ungdomar/familjer i riskzon för negativ utveckling. Vi vill att ni ska veta vart ni vänder er när ni behöver stöd!

Viktigast av allt är att vi tillsammans genom tidig upptäckt kan skapa de bästa förutsättningar för våra barn och unga. Så tveka inte att höra av er!

Hos oss finns också kommunens ANDT-S samordnare. ANDTS står för (alkohol, narkotika, dopning, tobak & spel om pengar). Arbetet kring ANDTS är en stor del i det förebyggande arbetet kring våra barn/unga. Arbetet sker i samarbete med det brottsförebyggande arbetet. Vill du veta mer om ANDTS samordningen i kommunen? klicka här för att komma till ANDTS sida. (Sida under uppbyggnad)
Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet 
Vi som arbetar som familjebehandlare på ungdomsteamet har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan utan ditt/erat samtycke. Vi har däremot anmälningsskyldighet vilket betyder att om vi blir oroliga för ett barns situation ska vi enligt lag rapportera oron till socialtjänstens myndighetshandläggare. Detta gäller i alla våra insatser som vi erbjuder.