StartVuxenenheten - hjälp, råd och stöd
Självservice
Publicerad 2024-04-30
Uppdaterad 2024-05-21 13:08

Vuxenenheten arbetar med att ge hjälp, råd och stöd till Sala kommuns medborgare som är i olika livssituationer. 

Här kan du läsa om vad Vuxenheten arbetar med och vilken hjälp du kan få eller kan ansöka om. 

För mer information eller kontakt med Vuxenenheten, ring till deras mottagning under deras telefontid på 0224 - 74 96 30 vardagar.

Vid orosanmälan som inte kan vänta till nästkommande vardag kan du kontakta socialjouren och vid fara för liv SOS Alarm(112). Dag före röd dag kontaktas socialjouren från kl. 15.30. Övriga vardagar från kl. 16.30.

För ansökan gällande insatser inom socialpsykiatrin såsom boendestöd, kontaktperson med mera, klicka på knappen nedan. 

 

Om tjänsten

Vuxenenheten arbetar med att ge hjälp, råd och stöd till Sala kommuns medborgare som är i behov av stöd och består utav socialsekreterare, boendesamordnare samt teamledare. 

Till oss kan man höra av sig gällande: 

 • Missbruk
 • Våld
 • Socialpsykiatri
 • Boende och hemlöshet
 • Stöd till anhörig avseende missbruk och våld

Missbruk

Om du har missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar finns det möjlighet för dig att ansöka om stöd och hjälp.

Vuxenenheten ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande substanser. Vuxenenhetens syfte är att du som misstänker att du har ett missbruk ska få råd, hjälp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket.

Många av hjälpinsatserna som finns inom Vuxenenheten kräver en biståndsbedömning, vilket innebär att när du ansöker om hjälp kommer Vuxenenheten starta en utredning om ditt missbruk- och/eller beroendeproblematik för att se om du är berättigad den insats som du ansöker om. Du kan exempelvis ansöka om behandling och stöd. Vuxenenheten har som mål att först och främst ge stöd på hemmaplan.

Det finns även insatser via Öppenvården Stöd och behandling som inte kräver ett biståndsbeslut från Vuxenenheten. Klicka på länken för att läsa mer - Öppenvården Stöd och Behandling.

 

Oro för någon som missbrukar

Om du är orolig för någon som missbrukar kan du kontakta Vuxenenhetens mottagning för att göra en orosanmälan. Vi tar då kontakt med den som orosanmälan gäller och erbjuder och motiverar till stöd och behandling. Du kan anmäla din oro på olika sätt: du kan ringa eller skicka e-post. Du kan välja att vara anonym. Du är inte anonym om du gör en orosanmälan i ditt arbete. 

Om orosanmälan inte kan vänta till nästkommande vardag kan du kontakta socialjouren och vid fara för liv SOS Alarm(112). Dag före röd dag kontaktas socialjouren från kl. 15.30. Övriga vardagar från kl. 16.30.

Våld

Våld i nära relation är en handling som skadar en annan individ och kan ha olika former. Hedersrelaterat våld kan också vara en del av våld i nära relationer. Du som granne eller annan utomstående kan vara en viktig del i att stoppa våld och hot i nära relationer.

Sala kommun erbjuder stöd oavsett kön och stödet är både för den som har blivit utsatt för våld och den som har utsatt någon annan för våld. Stödet kan vara i form av följande:

 • Skydd i en akut våldssituation.
 • Enskilda samtal för att förändra ett våldsamt beteende.
 • Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld som du har blivit utsatt för.
 • Att hitta rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter som du kan behöva söka hjälp hos.

För mer information, följ länken Hot och Våld

Du som våldsutövare kan också få hjälp, råd och stöd att medvetandegöra och hantera din våldsproblematik genom stödsamtal. 

Socialpsykiatri

Av olika skäl kan människor behöva stöd i sitt dagliga liv.

Du som är vuxen med svår psykisk ohälsa, vilken orsakar en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på det dagliga livet och varar över tid, kan ha rätt till stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Målet med våra stödinsatser inom socialpsykiatrin är att du ska ha möjlighet att leva ditt liv som andra, på sikt klara av så mycket som möjligt själv och att ta aktiv del i samhället.

Stödinsatserna som kan bli aktuella är boendestöd, kontaktperson, sysselsättning samt särskilt boende. För att enkelt kunna ansöka om dessa insatser finns blanketten för Ansökan insatser Socialpsykiatri högst upp på denna sida. 

Boende och hemlöshet

Varje vuxen har ett eget ansvar att ordna bostad. Du ansvarar själv för att planera för bostad när du flyttar till Sala eller vid en separation/skilsmässa. Om du har barn, har du som förälder huvudansvaret att ordna bostad.

Socialtjänsten har ingen allmän skyldighet att ordna en bostad. Brist på bostäder är inte skäl för att få en bostad genom socialtjänsten.

För att vara berättigad boende som bistånd från socialtjänsten krävs att du är helt bostadslös och att du dessutom har särskilda svårigheter att skaffa en bostad på egen hand. Är du folkbokförd i en annan kommun ska du i första hand kontakta din hemkommun för hjälp och stöd.

När du ansöker får du bland annat frågor om:

 • din ekonomi
 • din livssituation
 • vad du själv gjort för att lösa din boendesituation

När du skickat in din ansökan utreder kommunen om du kan ha rätt till bistånd, utredningen tar en till flera månader.

Stöd till anhörig

Du som anhörig till en person som har beroende - och/eller missbruksproblematik eller anhörig till en person som blivit utsatt för våld i nära relation kan få hjälp, råd och stöd via Vuxenenheten. 

Detta kan bestå av att komma i kontakt med behandlare för stödsamtal alternativt hjälp att komma i kontakt med andra verksamheter som arbetar med dessa sakfrågor. 

Kontakta Vuxenenhetens mottagning under deras telefontider.