StartEkonomiskt bistånd, försörjningsstöd - ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-11
Uppdaterad 2024-02-21 13:16

Så här ansöker du om försörjningsstöd

Läs först igenom villkor och övrig information på denna sida.

Önskas kontakt med Enheten för Ekonomiskt bistånd, ring till mottagningen under telefontiderna på: 0224-74 96 10 
 

 

Om tjänsten

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgift, bredband med mera.

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. Beloppens storlek beror på: om man är ensamstående, en barnfamilj eller har ett parförhållande, inkomster, utgifter, hushållets storlek och barnens ålder. Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige.

Biståndet söker du personligt via Ekonomigruppens mottagning när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Ekonomiskt bistånd ansöker man om varje månad och då följs aktuell planering upp.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Vem kan söka?

 • Du som har fyllt 18 år, är boende i Sala kommun kan göra ansökan om försörjningsstöd.
 • Enligt lagen är föräldrar ansvariga att försörja sina barn som läser på gymnasiet till och med det år de fyller 21 år.
 • Alla inkomster i ett hushåll räknas ihop.

Vilka krav ställs på dig?

 • Du ska aktivt söka arbete om du är arbetslös, du skall vara anmäld på Arbetsförmedlingen i Sala och ha en planering.
 • Du ska söka a-kassa eller alfakassa, AFA, om det är möjligt.
 • Det är obligatoriskt att delta på anvisad arbetsmarknadsåtgärd.
 • Du ska söka alla bidrag du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning eller underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du söker.
 • Om du studerar ska du söka att söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.
 • Om du har egna pengar på banken eller aktier, fonder, villa, bostadsrätt, sommarstuga, båt, bil eller andra tillgångar, kan detta räknas som kapital och i sin tur påverka bedömningen av rätten till bistånd.
 • Sambos, gifta eller registrerade partners måste i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgift, bredband med mera.

Ekonomiskt bistånd ansöker man om varje månad och då följs aktuell planering upp.

Biståndet söker du personligt via Ekonomigruppens mottagning när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Vad ingår i försörjningsstöd enligt riksnorm?

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar, telefon och TV-avgift, bredband

Övrigt försörjningsstöd du kan ansöka om som inte ingår i riksnorm

 • boendekostnader
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • a-kassa/fackföreningsavgift
 • barnomsorg
 • läkarvård
 • medicin

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. De beloppen är olika och beror på om man är ensamstående, har en barnfamilj eller har ett par förhållande. Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen

Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige

Kontroll av ansökan om försörjningsstöd

Socialtjänsten måste ta hänsyn till alla former av ersättningar/inkomster som den som söker får. Därför kontrollerar vi följande:

 • Centrala studiestödsnämnden, CSN
 • Försäkringskassan
 • Barnbidrag
 • Sjukpenning/föräldrapenning,
 • Vårdbidrag
 • Underhållstöd
 • Bostadsbidrag
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Rekryteringsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Lön
 • AFA
 • A-kassa/Alfa

Retroaktiva utbetalningar

Du måste uppge samtliga former av ersättningar/inkomster som du har vid varje ansökan. Om du inte anger rätt inkomstuppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Du ska tala om för din handläggare så fort du får en annan inkomst.

Retroaktiva ersättningar

Retroaktiva ersättningar räknas som inkomst vilket kräver ekonomisk planering. Om du får ett överskott en månad, räknas det som en inkomst nästa månad.

Det här kan du kontrollera själv innan ansökan

 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.
 • Om du har skulder ska du i första hand göra upp en avbetalningsplan med den person eller instans du är skyldig pengar.  Tips om detta får du hos kommunens budget- och skuld rådgivning.
 • Om du lever på existensminimum och har förbehållsbelopp hos Kronofogden och är i behov av tandvård, glasögon, medicin med mera, kan du ta kontakt med dem för att sänka ditt förbehållsbelopp.

Viktigt med riktiga uppgifter

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter gällande din ekonomi, boendesituation, arbete, och familjeförhållanden. Osanna uppgifter kan innebära att felaktigt utbetalt försörjningsstöd kan krävas tillbaka samt att en polisanmälan om bedrägeri görs.

Kommunerna är skyldiga att polisanmäla misstanke om bidragsbrott enligt nya bidragsbrottslagen (SFS 2007:612).

Meddela förändringar

När du får försörjningsstöd är du skyldig att tala om för oss när du får inkomster, flyttar eller din familjesituation förändras.

Återbetalning

Försörjningsstöd beviljas normalt som ett bistånd som inte ska betalas tillbaka. Men det finns vissa situationer där det kan krävas tillbaka.

Försörjningsstöd kan beviljas i väntan på att sökanden väntar på a-kassa eller någon annan socialförsäkringsförmån som sjukpenning, sjukersättning med mera. Detta utbetalda försörjningsstöd kan helt eller delvis krävas tillbaka.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Handläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sala kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Enheten för ekonomiskt bistånd, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.