Självservice
Publicerad 2024-03-06
Uppdaterad 2024-05-27 11:44
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Stränder är biologiskt viktiga områden då de knyter ihop land och vatten, en koppling som många djur- och växtarter är beroende av för att överleva. Dessutom är de viktiga för människors rekreation, då vi mår bra av att vistas nära vatten, och stor del av turismen och friluftslivet är knutet till stränder. För att det inte ska ske en överexploatering av dessa unika miljöer finns det begränsningar i vad man får göra inom strandskyddsområde, även om man själv äger marken. 

I Sala kommun finns tre olika bredder på strandskyddet. Vid sjöar är det 100 meter, vid vattendrag är det 25 meter. Ett utökat strandskydd finns även vid Dalälven och Fläcksjön där det är 300 meter. Strandskyddet sträcker sig lika långt ut i vattnet som in på land!

bild: Ulrika Åkerlund/Boverket, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv

Inom detaljplaner kan bestämmelserna se olika ut för strandskyddet. Det kan antingen vara upphävt, delvis upphävt eller så gäller strandskyddet helt och hållet. Det gäller att ha koll på vilka bestämmelser som gäller för dig och din fastighet om det ligger inom en detaljplan. 

Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du kontakta kommunekologerna eller gå in på länsstyrelsens externa karttjänst: Extern karttjänst för länsstyrelsen i Västmanlands län

Varför är det viktigt att bevara strandskyddade områden?

Övergången mellan land och vatten ger stora förutsättningar för en variation när det gäller olika typer av miljöer där olika djur- och växtarter trivs. På grund av stor variation i t.ex. vattenflödet är områdena viktiga att bevara för att behålla en hög biologisk mångfald runt våra sjöar och vattendrag. Strandområdena kan även agera som skydd eller passager i landskapet för djurlivet, vilket är viktigt för djurens överlevnad. Vattenmiljöerna och kantzonerna kan agera som passager för fladdermöss. Fåglar kan till exempel nyttja vassområden för att bygga bon eller skydda sig från rovdjur. Vissa bin kan använda vassen som bihotell. Groddjur kan komma från närliggande skogar för att ta sig till små vattensamlingar eller sjöar för att föröka sig. 

Inom strandområden har vi exempelvis svämskogar, en miljö som är extra viktig för insekts- och fågelliv. Drygt 270 av de idag rödlistade arterna är knutna till landdelen av sötvattenstränderna. 

Strandskyddet skyddar även allas möjlighet till att nyttja allemansrätten, till exempel promenera längs stränderna, bada, åka skridskor och gå i land med båt. Det gör att vi alla kan få njuta av strandområden och att dessa områden inte privatiseras. 

Inom strandskyddat område är det förbjudet

 • Att uppföra nya byggnader (t.ex. förråd, bostäder, stugor)
 • Att göra större tillbyggnader
 • Att ändra befintliga byggnaders användning (t.ex. göra om ett förråd till ett gästhus)
 • Att ändra byggnaders utseende (stora fönsterpartier mot vattnet, måla om huset i en färg som upptäcks lättare av förbipasserande)
 • Att gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar, t.ex. fälla träd, muddra, schakta, gräva eller liknande som förberedelse
 • Att utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (ex. fälla värdefulla träd, rensa bort vass, muddra, uppföra bryggor, parkeringsplatser, klippning av gräs på naturmark)

Under vissa situationer kan det finnas undantag från förbuden i strandskyddslagstiftningen för jordbruk-, fiske- eller skogsbruksnäringen. Det som uppförs (t.ex. en byggnad eller anläggning) måste verkligen för sin funktion behöva finnas/vidtas inom strandskyddsområdet, utan att det innebär orimliga extra kostnader för verksamheten. Det behöver därmed finnas en motivering till varför exempelvis en byggnad behöver uppföras inom det strandskyddade området och varför den inte kan placeras utanför. 

Byggnaderna får inte utformas eller inredas så att byggnaden är möjlig att använda som bostad eller för övernattning. Undantaget gäller inte om det rör sig om byggnader som används för hobbyverksamhet eller fritidsändamål. Kontakta en kommunekolog för att se om undantaget gäller för dig.

Skäl för att få dispens från förbuden

I vissa fall kan kommunen bevilja dispens från förbuden. För att det ska kunna ske behöver man uppfylla något av de särskilda skälen (7 kap. 18b § miljöbalken), samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. 

 • Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (t.ex. inom hemfridszonen)
 • Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och som inte kan placeras utanför det strandskyddade området
 • Utvidgning av en pågående verksamhet som inte kan ske utanför området
 • Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Dispensen kan förenas med villkor för att minimera risken att åtgärden påverkar strandskyddets syften negativt

Hur ansöker jag om dispens från strandskyddet?

Ansökan fylls antingen i genom vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Tillsammans med ansökan ska det finnas en karta/situationsplan (med fastighetsgränser och befintliga byggnader) som visar vart åtgärden ska utföras på fastigheten. Relevanta ritningar som redovisar åtgärdens omfattning, storlek, utformning och placering ska skickas med i ansökan. I din ansökan ska du motivera varför byggnationen eller åtgärden omfattas av en eller flera av de särskilda skälen. Du ska också skicka med en motivering varför anläggningen/byggnaden/åtgärden inte kan utföras utanför strandskyddat område. 

Ansökan om dispens görs hos kommunekologen på Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. 

Hur ser processen ut?

Kommunens miljöenhet fattar beslut om strandskyddsdispens på delegation från bygg- och miljönämnden. Om dispens beviljas måste åtgärden man fått dispens för påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år, annars upphör den att gälla. Beviljade dispenser skickas till länsstyrelsen för granskning där de har tre veckor på sig att antingen godkänna dispensen eller att överpröva beslutet. 

Natur- och miljöskyddsföreningar samt friluftsföreningar som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken kan överklaga beslutet. Om ansökan avslås har även den sökande rätten att överklaga beslutet. Överklagandet ska lämnas in till kommunen inom tre veckor från att den sökande har fått tagit del av beslutet.

Vid muddringar kan det krävas en anmälan om upplägg av muddermassor till kommunens miljökontor. Vid arbete och åtgärder i vatten kan det dessutom krävas en anmälan/ansökan om vattenverksamhet till länsstyrelsen Västmanland. 

Vattenverksamhet - Länsstyrelsen Västmanland

Vissa byggnader eller anläggningar kan även kräva bygglov. En prövning av strandskyddet ska göras innan bygglov ges för åtgärden. 

Om byggnaden/anläggningen/åtgärden ska utföras på en annan fastighetsägares mark kan det kräva tillstånd från markägaren

Att utföra en åtgärd utan en dispens kan påverka strandskyddets syften negativt. Det kan leda till tillsynsbesök där det kan ställas krav på att åtgärden behöver antingen ändras eller rivas, eller att marken ska återställas. 

Har du glömt att söka dispens för din åtgärd kan du skicka in en ansökan i efterhand. 

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se