StartKalkning
Informationstjänst
Publicerad 2016-05-10
Uppdaterad 2024-02-12 11:56
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har orsakat utsläpp av svavelföreningar som förorsakat försurning av många av våra sjöar och markområden i Sverige. Utsläppen av försurande ämnen har minskat och återförsurningen i sjöarna håller nu på att bromsa in men fortfarande behöver kalkning utföras i vissa sjöar för att känsliga arter ska kunna leva där.

All kalkning, förutom jordbrukskalkning, skall anmälas till kommunen. Felaktigt genomförd kalkning kan orsaka mycket stora skador på naturen. Flera ekosystem är naturligt sura och har en fauna och flora som är anpassad till detta. Kalkar man där kan ett helt ekosystem förstöras!

I Sala kommun kalkas ett 10-tal sjöar enligt en fastlagd kalkningsplan. Kalkningsplanen upprättats av länsstyrelsen och godkänns sedan av naturvårdsverket. Till grund för urvalet av vilka sjöar som ska kalkas ligger ett antal kriterier som måste vara uppfyllda. Förenklat kan sägas att fisket i sjön ska vara av ett stort allmänintresse. Sjöar eller vattendrag som hyser rödlistade arter är högprioriterade vatten för att komma med i planen. Flodkräftan är ett exempel på en rödlistad art som finns i Sala. Återintroduktion av inhemska hotade arter pågår och bekostas via kalkningsmedlen. Pengar som även bekostar provtagningar av vatten samt biotopvård i vatten.

Det statliga stödet för kalkning uppgår till 85 % och resterande 15 % bekostar kommunen. I Sala kommun försöker vi att hjälpa fiskerättsägare som tidigare varit med i kalkningsarbetet men fasats ut, genom att erbjuda dem att ingå i kommunens upphandling och därmed få förmånligare pris.

Sjökalkningen utförs av entreprenörer efter sedvanlig upphandling. Den praktiska kalkningen genomförs med helikopter. Kalkningen genomförs på hösten direkt i vattnet för att få bästa uppblandningen.

Miljöenheten följer upp resultaten från kalkningen genom årliga provtagningar i de kalkade sjöarna samt i ett antal referens sjöar. Parallellt har även kommunens samtliga sjöar provtagits under åtminstone ett tillfälle för att få ett referensvärde. Trenden för våra sjöar har efter många års provtagningar kunnat tydas som positiv. Allt mindre mängder försurande ämnen förs in över kommunen, vilket medfört att kalkningsplaner fått göras om och vi kan glädjande nog se att mindre kalk behöver läggas i med allt längre intervall. Vi är nu i ett läge där har börjat fasa ut de första sjöarna från kalkningsplanen. Provtagningarna kommer däremot att fortsätta ännu ett antal år för att se att den positiva trenden håller i sig.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se