StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet – 5 juni 2024
Nyhet
Publicerad 2024-06-11
Uppdaterad 2024-06-11 15:34

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 5 juni 2024.

Länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa

Strategisk Regional Beredning beslutade 2024-01-26 att rekommendera Region Västmanland och länets kommuner att anta Länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa.

Länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa är ett styrdokument för kommuner i Västmanlands län och Region Västmanland. Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ska socialtjänsten och hälso- och sjukvården ingå överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik. Den framtagna överenskommelsen möter lagkraven.

Överenskommelsen syfte är att stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör vuxnas psykiska hälsa. Målgruppen för överenskommelsen är för personer över 18 år med psykisk ohälsa, riskbruk, skadligt bruk, beroende av alkohol, andra substanser och spel eller en samsjuklighet när det finns ett behov av samverkan eller samplanerade insatser mellan huvudmännen.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att anta länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Taxa för brandskyddskontroll 2024

Sveriges Kommuner och Regioner föreslår i Cirkulär 24:25 att nytt sotningsindex ska gälla från och med den 1 april 2024 och ska fastställas till 3,54 %.

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetarförbundet (3,3 % från 1 april 2024). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,5 % 2024).

Då kommunstyrelsens beslut gällande taxa för brandskyddskontroll 2023 infördes den 1 juni och det nya beslutet kommer att gälla från den 1 juni, räknas index om med 2,93 %.

Uppräkningen blir då 827 kronor x 2,93 %, vilket medför att timpriset för brandskyddskontroll fastställs till 851 kronor.

Kommunfullmäktige har i beslut § 72/2005 delegerat till kommunstyrelsen att justera taxan i enlighet med sotningsindex.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll med en timersättning av 851 kronor att gälla från och med den 1 juli 2024 enligt bilaga KS 2024.1850, samt
  • att den gamla taxan därmed upphävs.

Kontakt

Andreas Fernros, 0224-74 78 74, andreas.fernros@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Sotningstaxa 2024

Sveriges Kommuner och Regioner föreslår i Cirkulär 24:25 att nytt sotningsindex ska gälla från och med den 1 april 2024 och ska fastställas till 3,54 %.

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetarförbundet (3,3 % från 1 april 2024). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,5 % 2024).

Då kommunstyrelsens beslut gällande sotningstaxa för 2023 infördes den 1 juni, och det nya beslutet kommer att gälla från den 1 juni, räknas index om med 2,93 %.

Uppräkningen blir då 525 kronor x 2,93 % vilket medför att timpriset för sotningstaxan fastställs till 540 kronor.

Kommunfullmäktige har I beslut § 45/2015 delegerat till kommunstyrelsen att justera taxan I enlighet med sotningsindex.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att anta förslag till sotningstaxa med en timersättning av 540 kronor att gälla från och med den 1 juli 2024 enligt bilaga KS 2024.1847, samt
  • att den gamla taxan därmed upphävs.

Kontakt

Andreas Fernros, 0224-74 78 74, andreas.fernros@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se