StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet – 8 maj 2024
Nyhet
Publicerad 2024-05-14
Uppdaterad 2024-05-14 10:44

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 8 maj 2024.

Riktlinjer för driftbidrag till enskilda vägar

Nuvarande beslutad riktlinje för driftbidrag till enskilda vägar, KS 2021/579 (2021.2684) innehåller bl.a. sakfel och har nu reviderats. Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Sala kommun hur hantering av bidrag till vägsamfälligheter och fastighetsägare ska ske, samt vilka kriterier som behöver uppfyllas för att erhålla kommunalt bidrag. Den nu reviderade riktlinjen är justerad utifrån att den är mer tydlig och med de bidrag som kommunen kan erbjuda.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att anta den reviderade riktlinje för driftbidrag till enskilda vägar, enligt bilagt förslag, samt
  • att den reviderade riktlinje för driftbidrag till enskilda vägar, ersätter den tidigare beslutade riktlinjen för driftbidrag till enskilda vägar KS 2021.2684.

Kontakt

Sebastian Hedman, trafikingenjör, 0224-74 75 66, sebastian.hedman@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Retroaktiv ansökan om kommunalt bidrag för driftbidrag till enskilda vägar

Under 2023 var det flera samfälligheter och enskilda utfartsvägar som ej ansökte om driftbidrag till enskilda vägar. Frågan har nu inkommit från olika håll om möjligheten att ansöka bidrag retroaktivt. Medel för finansiering saknas i budget för gata 2025.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att möjliggöra retroaktiv ansökan om driftbidrag till enskild väg för år 2023 från och med 1 maj 2024 till och med 31 oktober 2024, samt
  • att utbetalningen finansieras genom kommunstyrelsens förfogande.

Kontakt

Sebastian Hedman, trafikingenjör, 0224-74 75 66, sebastian.hedman@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026-2034

Sala kommun står inför omfattande investeringsbehov den kommande tioårsperioden. Lokaler med betydande behov av ombyggnation eller ersättningslokaler innebär stora kostnader. Samtidigt är förutsättningarna utmanande. Den högsta inflationen på flera decennier de senaste åren som först nu under våren 2024 börjat vända. Kraftigt höjda räntor har påverkat förutsättningarna för upplåning. De senaste årens förändrade råvarupriser har påverkat kostnaderna, både genom att bli klart fördyrande och därefter sjunka till något lägre nivåer. Sammantaget råder stora osäkerheter.

Utrymmet för självfinansierade investeringar utgörs av summan av årets resultat och avskrivningar. Inom denna ram ska såväl årligen återkommande investeringar såsom periodiskt underhåll samt strategiska investeringar inrymmas. Det senare kan utgöras av till exempel nya skolor, förskolor och boenden samt exploateringsinvesteringar i form av gator, parker och VA-ledningar.

Investeringsplaneringen måste också ta hänsyn till koncernens totala finansieringsbehov. De kommunala bolagen har upplåningsbehov inom planperioden och den borgen som Sala kommun ingått för bolagen upptar delar av låneutrymmet.

För att kunna klara av investeringsbehoven under den kommande planperioden behöver Sala kommun prioritera bland investeringarna. Utöver resultat och avskrivningar kan finansieringen lösas på olika vis. Ett sätt är att avyttra befintliga fastigheter för att frigöra kapital. Det kan även röra sig såväl om bebyggda fastigheter som obebyggd mark. Under det senaste året har delar av skogsinnehavet sålts för att bidra till finansieringen av investeringar. En annan möjlighet är att sprida investeringarna över tid, för att på så sätt inom en tioårsperiod kunna hantera behovet med hög självfinansieringsgrad.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att fastställa investeringsbudget för år 2025 samt investeringsplan för år 2026-2034 enligt bilaga KS 2024.1831.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se