StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet – april 2024
Nyhet
Publicerad 2024-04-18
Uppdaterad 2024-04-18 14:13

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2024.

Försäljning av fastigheten Kila Prästgård 1:10

Samhällsbyggnadskontoret fick den 22 juni 2022 av KSLU i uppdrag att påbörja en försäljning av fastigheten Kila Prästgård 1:10, Lindgården i Kila.

Lindgården är byggd år 1966, ytan uppgår till ca 2 500 kvm. På fastigheten finns även två byggnader med vardera två lägenheter. 

Lindgården var under många år ett äldreboende men under senare år har användningen varierat. Under några år från 2015 och framåt nyttjades en del av lokalerna till skolverksamhet och nu senast, fram till år 2022, hyrdes lokalerna ut till Migrationsverket. Fastighetsenheten hyr, och kommer att under minst två år till fortsätta hyra, kök och matsal i huvudbyggnaden.

Fastigheten har varit ute till försäljning via fastighetsmäklare med ett utgångspris på 4 800 000 kr vilket överensstämmer med en värdering (2023-05-30) utförd av ett oberoende värderingsinstitut.

Försäljningsarbetet är nu avslutat. Köparen avser att vid fastigheten bedriva service/gruppboende i kombination med daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att godkänna försäljningen av fastigheten Kila Prästgård 1:10 i enlighet med villkor i bifogat köpekontrakt, samt
  • att uppdra till planchef att slutföra försäljningsprocessen genom att underteckna likvidavräkning, köpebrev och övriga i ärendet förekommande handlingar, i enlighet med villkor i bifogat köpekontrakt.

Kontakt

Victor Zackrisson, enhetschef, 0224-74 73 21, victor.zakrisson@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Detaljplan Evelund Västra

Detaljplanen för Evelund var ute på granskning mellan 2023-03-15 – 2023-05-17. Planhandlingarna var utställda i kommunhusets entré, samt på kommunens webbplats www.sala.se och skickades till berörda sakägare och remissinstanser. Vid granskningen inkom totalt 11 yttranden. Inga yttranden inkom från berörda privatpersoner. Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande till dessa finns redovisade i upprättat granskningsutlåtande 1, se bilaga 1. Detaljplanens syfte är att nyttja Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid riksvägarna för etablering av verksamheter i form av vägserviceinrättningar och viss annan verksamhet. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen och genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan Efter granskningen av detaljplanen för Evelund har planförslaget omarbetats till att nu vara uppdelat i två separata detaljplaner (Evelund Västra – etapp 1 och Evelund Östra – etapp 2). Att detta görs beror främst på problematik avseende trafiklösningen till det planerade östra logistikområdet samt nödvändig VA kapacitet. Tidpunkt för när etapp 2 kan tas ut på samråd alternativt en andra granskning är ännu ej bestämt. Rubricerad detaljplan som nu tas ut på en andra granskning avser den första etappen som omfattar västra delen av den tidigare Evelundplanen. Planområdet begränsas i huvudsak av Västeråsleden (väg 800) i öster, samt marken väster om vägen. Detta område bedöms möjligt att exploatera i närtid då VA kapaciteten går att ordna med tryckstegring. Kvartersmark inom planområdet kommer möjliggöra vägserviceinrättningar (drivmedelförsäljning och restaurang) och även viss verksamhet (verksamheter ej handel med skrymmande varor). Totalt möjliggörs ca. 20.000 m² för dessa användningar uppdelat i tre områden.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att godkänna förslaget till detaljplan och uppdra plan- och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på en andra granskning.

Kontakt

Mikael Byström, planarkitekt, 0224-74 73 25mikael.bystrom@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Ny- och ombyggnationer med extern hyresvärd

Ett verkställighetsbeslut, ”Ny- och ombyggnationer med extern hyresvärd”, daterat 2021-11-25 (Dnr. 2022/267), skrevs fram och ligger som grund i beslut till en överenskommelse med fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB. Överenskommelsen eller s.k. avsiktsförklaringen, daterad 2022-02-08 (Dnr. 2022/267), avser två projekt: Förskola Bråstaborg och Förskola Ekorren. Avsikten var att Hemsö skulle förvärva, anpassa och bygga och därefter skulle Sala kommun hyra förskolorna av Hemsö.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att projekten ”Förskola Bråstaborg” och ”Förskola Ekorren”, i överenskommelsen 2022-02-08 (Dnr. 2022/267) mellan Hemsö Fastighets AB och Sala kommun, upphör och att avsiktsförklaringen således bryts.

”Faktiskt utfall samt befolkningsprognos framåt visar på ett stagnerat och en kraftig minskning av antal barn, i Sala kommun,  än vad som tidigare prognostiserats. Behov av ytterligare förskolor ser vi således inte just nu.” - Åsa Agemalm, Lokalstrateg

Kontakt

Åsa Agemalm, lokalstrateg, 0224-74 74 06, asa.agemalm@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se