StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet - februari 2024
Nyhet
Publicerad 2024-02-14
Uppdaterad 2024-02-14 08:15

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 7 februari 2024.

Försäljning av fastigheten Rektorn 5

Samhällsbyggnadskontoret fick den 15 november 2023 av Kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en försäljning av fastigheten Rektorn 5.

Rektorn 5 består av 3 990 kvm parkliknande tomtmark med en parkeringsplats. Rektorn 5 bildades år 2020 genom avstyckning från Rektorn 4, före detta Lantmannaskolan. Fastigheten utgör en egen taxeringsenhet, klassificerad som Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad. Planförhållande Allmänt ändamål

Sala kommun sålde under år 2022 Rektorn 4. Som en följd av det köpet förvärvar samma köpare nu även den före detta tomtmarken till Rektorn 4, Rektorn 5. Köpeskillingen om 1 500 000 kr är överenskommen genom anlitande av ett oberoende värderingsinstitut.

Beslutet är följande:

  • att godkänna försäljningen av fastigheten Rektorn 5 i enlighet med villkor i bifogat köpekontrakt per 2024-01-09, samt att uppdra till planchef
  • att slutföra försäljningsprocessen genom att underteckna likvidavräkning, köpebrev och övriga i ärendet förekommande handlingar, i enlighet med villkor i bifogat köpekontrakt per 2024-01-09.

Kontakt

Victor Zakrisson, enhetschef, 0224-74 73 21, victor.zakrisson@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Beslut om uppdrag att ta fram ett Näringslivsstrategiskt program

Dialogerna med de lokala företagen, andra kommuner i utvecklingsprogrammet och regionerna Sala är en del av har satt ljuset på behovet av en tydligare målbild, riktning och prioriteringar. Detta uppnås genom att ta fram ett nytt Näringslivsstrategiskt program som det lokala näringslivet och de kommunala verksamheterna står bakom.

Programmet ska beskriva den politiska viljan med vad Sala ska vara för plats för invånare, företagare och besökare. Det vill säga platsen Salas löfte till de som bor och verkar i kommunen och erbjudande till omvärlden. Programmet ska också tydliggöra vilken position kommunen vill ta i de sammanhang vi verkar i.

Programmet ska beskriva de strategiska vägval och prioriteringar som behöver göras för att nå målbilden samt önskad utveckling inom näringar och branscher med betydelse för Sala. Programmet kompletteras med planer för genomförande och ersätter befintligt Näringslivsprogram.

”En tydlig bild av vad vi vill att Sala ska vara för plats och våra förutsättningar att faktiskt ta oss dit, ger både kommunen och företagen handlingskraft” - Cecilia Lööv, näringslivschef

Beslutet är följande:

  • att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett Näringslivsstrategiskt program för perioden 2025-2035.

Kontakt

Cecilia Lööv, näringslivschef, 0224-74 76 04, cecilia.loov@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se