StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet - januari 2024
Nyhet
Publicerad 2024-01-16
Uppdaterad 2024-01-16 08:57

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2024.

Uppdrag om kartläggning och handlingsplan gällande välfärdsbrottslighet

Välfärd är en benämning på människors levnadsförhållanden, till exempel hälsa, utbildning och boende. Välfärdsbrott handlar i sin tur om att personer eller företag utnyttjar välfärdssystemet för egen vinning inom en stor del av kommunens verksamhet, från vård- och omsorg till fastighet och kultur- och fritid.

Brotten är ett hot mot demokratin och därmed ett problem för oss alla. Kommunens arbete med välfärdsbrott handlar inte bara om kontroll utan även om förebyggande arbete. Det gäller inte minst hur man organiserar och rustar organisationen och medarbetarna med motståndskraft när trycket från välfärdsbrottsligheten ökar. Arbete kan handla om rutiner och riktlinjer eller utbildningar för att höja medvetenheten men även att belysa värdegrund, opartiskhet och objektivitet i sin yrkesroll.

Sala kommun behöver bättre samordna arbetet för att stävja brottslighet inom välfärdsområdet genom att genomföra en utredning, sammanställa en kunskapsöversikt, göra en omvärldsbevakning och att ta fram en övergripande nulägesbeskrivning för Sala kommun.

Kommunstyrelsen beslutade:

  • att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att främja arbetet mot välfärdsbrottslighet, samt
  • att ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2024.

Kontakt

Daniel Holmvin, kommundirektör, 0224-74 70 00, daniel.holmvin@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Utredningsuppdrag lokalvård i egen regi

I Budget 2023 – Strategisk plan 2024 – 2025, som antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2022, framgår i punkt 2,1 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att återta städning av kommunens lokaler inom Sala tätort i kommunal regi.

Utredningen utförs av Tekniska kontoret med stöd av övriga kontor, samt med facklig samverkan.

Utredningen återrapporteras till Kommunstyrelsen senast maj 2024 med en ekonomisk delrapportering inför Strategiskt inspel 2025-2028.

Utredningen ska innehålla organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att bedriva lokalvård i egen regi i Sala tätort. Utredningen ska också omfatta en beskrivning av för- och nackdelar med olika typer av kemikalieanvändning som rengöringsmedel.

Den politiska målsättning med lokalvård i egen regi är att uppnå rena och trivsamma lokaler med personal som är engagerade, trivs och känner stolthet för sitt arbete.

Kommunstyrelsen beslutade:

  • att ge Tekniska kontoret i uppdrag att utreda lokalvård i egen regi för Sala stad och återrapportera till Kommunstyrelsen senast maj 2024, samt
  • att delrapportera preliminära kostnader för lokalvård i egen regi till kommunstyrelsen senast mars 2024 som underlag till budgetförutsättningar 2025 – 2028.

Kontakt

Åsa Kling, teknisk chef, 0224-74 74 01, asa.kling@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Ansök om dispens från de nya reglerna för dygnsvila för räddningstjänsten

Den 1 februari 2024 träder nya regler om dygnsvila i kollektivavtalen Allmänna bestämmelser och Bilaga R i kraft. Initiativtagaren anser att detta kommer att medföra stor påverkan på räddningstjänstens förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet.

Initiativtagaren yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att tillse att en dispensansökan från Allmänna bestämmelser (AB) § 13 mom. 5 i samband med arbetstidens förläggning upprättas och skickas in till berörda parter senast den 20 januari 2024.

Kommunstyrelsen beslutade:

  • att nämndinitiativet behandlas inom ramen för pågående ärende.

Kontakt

Andreas Fernros, operativ chef, 0224-74 78 74, andreas.fernros@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se