Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-01 00:08

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kulturfritid@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kultur- och fritidsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande: Gert Wibe (V)
Förste vice ordförande: Jessica Silversten (S)
Andre vice ordförande: Marcus Söderlund (SD)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid i enlighet med bestämmelserna i bland annat bibliotekslag (2013:801) och spellag (2018:1138) eller annan författning som ankommer på nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och ska

 • tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt rekreation,
 • driva ungdomsgårdar och annan fritidsverksamhet samt genom olika stödinsatser främja föreningsverksamheten,
 • handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och idrottsföreningar, organisationer, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar,
 • administrera och fördela stipendier inom nämndens verksamhetsområde,
 • handlägga och besluta i ärenden enligt spellag (2018:1138),
 • besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde enligt bibliotekslag (2013:801),
 • driva och utveckla biblioteksverksamheten,
 • främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, musik,
 • bedriva kulturskola,
 • förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente,
 • stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet,
 • handlägga avtal med kulturföreningar,
 • handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar,
 • samordna och handlägga bidrag till Studieförbunden,
 • verka för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och kulturhistoriskt värde,
 • utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och lokaler som faller under nämndens driftsansvar för en tid av högst 10 år,
 • ansvara för kommunens konstnärliga gestaltningsproiekt, konstinköp och konstsamlingar inklusive att bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader, som inte ligger under kommunstyrelsen eller annan nämnds ansvarsområde.