Detaljplan
Publicerad 2024-04-10
Uppdaterad 2024-04-11 07:39
Detaljplanens syfte är att nyttja Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid riksvägarna för etablering av verksamheter i form av vägservice-inrättningar och viss annan verksamhet.

Diarienummer: 2014/424
Plan handlagd med: Utökat förfarande

Läs mer om Planprocessen

Granskning


När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. I detta fall har planförslaget efter tidigare granskning delats upp i två separata detaljplaner samt att planområdesgräns ändrats mm. Därav måste planen skickas tas ut på en andra granskning. Aktuell fastighetsförteckning (planhandling) publiceras inte här på grund av GDPR (behandling av personuppgifter i EU).

Detaljplanen för Evelund var ute på granskning mellan 2023‐03‐15 – 2023‐05‐17. De synpunkter som inkommit under den första granskningstiden och kommunens ställningstagande till dessa redovisas i ett granskningsutlåtande 1 (se planhandlingar nedan).

Detaljplanen är nu ute på granskning 2 och det reviderade planförslaget har skickats till berörda sakägare och remissinstanser samt ställs ut i kommunhusets entré och på kommunens hemsida. De synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer senare redovisas i ett granskningsutlåtande 2. Granskningsutlåtandet kommer även innehålla Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till de inkomna synpunkterna.

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen och genomförandet av planen
bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Information:
Efter granskningen av detaljplanen för Evelund har planförslaget omarbetats till att
nu vara uppdelat i två separata detaljplaner (Evelund Västra – etapp 1 samt Evelund
Östra – etapp 2). Tidpunkt för när etapp 2 kan tas ut på nytt samråd alternativt en andra granskning är ännu ej bestämt.

Rubricerad detaljplan som nu tas ut på en andra granskning avser därmed etapp 1 som omfattar den västra delen av den tidigare Evelundplanen. Planområdet
begränsas i huvudsak av Västeråsleden (väg 800) i öster, samt marken väster om väg 800.

Granskningstid: 2024-04-10 - 2024-05-08

Synpunkter


Under granskningsperioden har du möjlighet att lämna ett yttrande om förslaget till detaljplan. Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se. Uppge diarienr: 2014/424 i ert yttrande!

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Synpunkter senast: 2024-05-08

Dokument

Upplysningar