StartBygga inom strandskyddat område, dispens - Ansökan
Självservice
Publicerad 2018-01-11
Uppdaterad 2023-11-13 10:29
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnationer (t.ex. bostäder, förråd, attefallshus, växthus m.m.) som bryggor. Även all grävningsverksamhet, alla utfyllnader och anläggningsarbeten inom strandskyddszonen skall prövas. I vissa fall kan det finnas undantag för jord- och skogsbruket inom det strandskyddade området. 

Strandskyddslagen kom redan i början av 1950-talet vilket gör den till en relativt gammal lag. Till en början var den helt inriktad på att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområden. Strandskyddet har sedan successivt byggts ut i etapper och idag beaktas även djur- och växtlivet i strandområdet. Den biologiska funktionen i stranden är det som är viktigt och får inte förstöras. Strandskyddet regleras idag i miljöbalkens 7 kapitel. 

I Sala kommun gäller tre bredder på strandskyddet. Små vattendrag som bäckar har ett strandskydd på 25 m. Handlar det om större vattendrag eller sjöar så är strandskyddet 100 m. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 m, vilket det är längs Dalälven och Fläcksjön. Strandskyddet sträcker sig lika långt ut i vattnet som in på land!

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du antingen kontakta kommunekologen eller gå in på Länsstyrelsens externa karttjänst: Extern karttjänst för Länsstyrelsen i Västmanlands län

Bygg- och miljönämnden i Sala kommun och i Heby kommun behandlar ett tjugotal strandskyddsärenden per år.

Ansökan om strandskyddsdispens görs till kommunekologen på Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

Villkor

Vid byggnationer ska ansökan om strandskyddsdispens prövas före bygglovsprövningen. Om en dispens beviljas har länsstyrelsen rätt att överklaga om handläggningen har brister eller beslutet blivit felaktigt i förhållande till lagen. Ärendet återförvisas då för ny handläggning. Dispens kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se