StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller rivaBygga inom strandskyddat område, dispens - Ansökan
Självservice
Publicerad 2018-01-11
Uppdaterad 2023-01-27 07:42
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnation som bryggor. Även all grävningsverksamhet, alla utfyllnader och anläggningsarbeten inom strandskyddszonen skall prövas. Skogsbilvägar samt uppförande av byggnader för jord- och skogsbruket omfattas inte av prövningsplikten.

Strandskyddslagen kom redan i början av 1950-talet vilket gör den till en relativt gammal lag. Till en början var den helt inriktad på att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområdena. Strandskyddet har sedan successivt byggts ut i etapper och idag beaktas även växt- och djurlivet i strandområdet. Den biologiska funktionen i stranden är det som är viktigt och får inte förstöras. Strandskyddet regleras idag i miljöbalkens 7 kapitel. 

I Sala kommun gäller tre bredder på strandskyddet och den karta som används som underlag vid bedömningen, är den ”Gröna kartan” i skala 1:50 000. Kartan finns att köpa i bokhandeln. Små vattendrag som bäckar, vilka är inritade med ett enkelt blått streck på kartan, har ett strandskydd på 25 m. Har vattendraget ett dubbelt blått streck eller om det handlar om en sjö, så är strandskyddet 100 m. Ett utökat strandskydd finns dessutom vid Dalälven och Fläcksjön där vi har 300 m strandskydd. Strandskyddet sträcker sig lika långt ut i vattnet som in på land!

Bygg- och miljönämnden i Sala kommun och i Heby kommun behandlar ett tjugotal strandskyddsärenden per år.

Ansökan om strandskyddsdispens görs till kommunekologen på Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

Villkor

Vid byggnationer ska ansökan om strandskyddsdispens prövas före bygglovsprövningen. Om dispens beviljas har länsstyrelsen rätt att överklaga om handläggningen har brister eller beslutet blivit felaktigt i förhållande till lagen. Ärendet återförvisa då för ny handläggning. Dispens kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se