Självservice
Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2024-05-28 12:54
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Det är viktigt att du har kontakt med den entreprenör som ska utföra arbetet innan anmälan fylls i för att få rätt uppgifter. Saneringsföretaget som anlitas ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet från PCB-sanering. Företaget ska arbeta enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds rekommenderade metod. Rapporten från PCB-inventeringen behövs för att veta var och hur mycket PCB som tidigare påträffats. Byggnadsmaterial som innehåller PCB ska vid rivningen eller sanering hanteras som farligt avfall. 

OBS! Inför sanering av PCB ska anmälan om detta göras till miljöenheten minst tre veckor innan saneringen påbörjas.

 

Om tjänsten

PCB (polyklorerade bifenyler) är farligt för miljön och människors hälsa, det användes tidigare i byggnadsmaterial men är förbjudet sedan 1970-talet. PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det tidigare användes.

När en byggnad eller anläggning innehåller fogmassa eller halkskyddande golvmassa med PCB överstigande 0,050 viktprocent (500 ppm eller 500 mg/kg) är fastighetsägaren skyldig att sanera PCB.

Saneringen ska ske så snart som möjligt och i förordningen om PCB finns olika datum då sanering senast ska ha skett, beroende på i vilken typ av byggnad ämnet hittats i:

  • Senast 30 juni 2014 om byggnaden har uppförts eller renoverats under åren 1956-1969 (som inte är industribyggnad).
  • Senast 30 juni 2016 om byggnaden har uppförts eller renoverats under åren 1970-1973 (som inte är industribyggnad).
  • Senast 30 juni 2016 om byggnaden är en industribyggnad och har uppförts eller renoverats under åren 1956-1973.

Fogmassor eller halkskyddande golvmassor ska avlägsnas i samband med renovering, ombyggnad och rivning av byggnader om PCB halter uppgår till 0,0050-0,0500 viktprocent (50-500 vikt ppm).

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister senast 2 dagar efter påbörjad transport. Anteckningen ska enligt 6 § sparas i 3 år eller 1 år för den som antecknar som transportör enligt 2 §.

Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

 

Villkor

Fastighetsägare och entreprenörer som ska sanera PCB.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar