StartAnvändning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan
Självservice

Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

Publicerad 2017-02-13
Uppdaterad 2021-02-03 11:05
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Du ska bl.a. kunna redovisa var massorna kommer ifrån och syftet med anläggningen. 

Anmälan skall vara miljöenheten tillhanda minst sex veckor innan några åtgärder i verksamheten påbörjas.

Om tjänsten

Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa.

Om föroreningsrisken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Schaktmassor är i regel att betrakta som avfall.

Villkor

Den som ska återanvända massor eller avfall för anläggningsändamål.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.