StartSchakttillstånd - ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-25
Uppdaterad 2021-06-17 14:09

Om du ska utföra schaktarbeten i allmän platsmark, vägar där kommunen är väghållare, eller i mark med kommunala intressen behöver du söka schakttillstånd hos Sala kommun. Du behöver också lämna in en godkänd trafikanordningsplan.

Arbeten ska utföras enligt Gräv- och schaktanvisningar Sala kommun. Vid felaktigt utfört arbete kan sökande föreläggas vite enligt Grunder för vite.

Under semestertider kan handläggningen av din ansökan ta längre tid. 

 

Om tjänsten

Så här ansöker du

Ansökan görs på blanketten ovan och skickas till samhallsbyggnad@sala.se 

Tillsammans med ansökningsblanketten bifogas ett kartunderlag som visar det planerade arbetet och TA-plan om arbetet påverkar trafiken på något sätt. Med trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

Trafikanordningsplan:

  • TA-planen ska beskriva vilken typ av skyltar, avstängningar, och vägmärken som kommer användas för att åstadkomma en säker trafikmiljö under arbetet för både personal och trafikanter.
  • TA-planen ska innehålla en skiss.

Kartunderlag:

  • Kartunderlaget ska tydligt visa det planerade schaktets läge i förhållande till fastighetsgränser, trottoar, träd och liknande. Det ska också lätt gå att lokalisera var arbetet ska ske.
  • Vid ledningsutbyggnad ska ritningen över det planerade schaktet även skickas in i digitalt koordinatsatt format (CAD eller shapefile) i koordinatsystemet SWEREF 99 16 30.

Ansökan ska lämnas in i god tid innan planerad start för arbetet, gäller ansökan ett större område än 2 km schakt ska området etappindelas och behandlas därefter en etapp i taget.Vid akuta reparationsarbeten ska berörda parter t.ex. räddningstjänst meddelas. Arbetet ska anmälas senast första arbetsdagen efter arbetet påbörjats.

Efter att komplett ansökan har lämnats in granskas den av berörda enheter på kommunen, finns konflikter mellan det planerade schaktarbetet och andra intressen kan ansökan behöva justeras innan tillstånd ges. Kommunen har även rätt att ställa villkor i tillståndet.

Efter arbetet

Om inget annat anges i tillståndet ska återställning ske inom 3 månader efter arbetet.

Efter slutfört arbete och återställning ska kommunen kontaktas för slutbesiktning, färdiganmälan skickas till samhallsbyggnad@sala.se.

Nyanlagda ledningar ska mätas in och skickas till kommunen innan slutbesiktning.

Påföljder

I de fall sökande inte följer schakttillstånd, TA-plan, eller kommunens anvisningar för gräv- och schaktarbeten kan vite utdelas. Kommunen utför stickkontroller, vid konstaterade förseelser eller brister ska dessa rättas till inom den tid som anges.

Övrigt

För ledningsdragning i Sala kommun ska byggherren även ha ett markavtal. Byggherren ansvarar för alla sina åtgärder och för arbete som utförs av en anlitad entreprenör, och för att informera anlitade entreprenörer om de villkor som finns i markavtalet.

Ytterligare tillstånd kan behövas och du som gräver ansvarar för att skaffa de tillstånd som krävs. Det kan t.ex. vara för markupplåtelse eller tillstånd för arbeten som påverkar fornlämningar från länsstyrelsen.

För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att schakta begära ledningsanvisning, tjänsten ledningskollen kan användas för detta. Kommunens VA-nät finns inte med i ledningskollen, för information om VA-ledningar kontakta samhallsbyggnad@sala.se och bifoga kartunderlag över det aktuella området.

Förorenade massor som inte kan återanvändas ska köras bort till en godkänd mottagningsanläggning, vid frågor kontakta miljöenheten byggmiljo@sala.se

Relaterade kategorier