StartGrävtillstånd - ansökan
Självservice
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-01 00:02

Om du ska utföra grävarbeten i allmän platsmark, vägar där kommunen är väghållare, eller i mark med kommunala intressen behöver du söka grävtillstånd hos Sala kommun.  

Arbeten ska utföras enligt anvisningar för grävtillstånd i Sala kommun. Vid felaktigt utfört arbete kan sökande föreläggas vite enligt Grunder för vite.

Om arbetet påverkar trafiken behöver du även lämna in en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). Läs mer om TA-plan i dokumentet Anvisningar för trafikanordningsplan i Sala kommun.

Under semestertider kan handläggningen av din ansökan ta längre tid. 

 

Om tjänsten

Såhär ansöker du

Ansökan görs på blanketten ovan och skickas till kommun.info@sala.se

Tillsammans med ansökningsblanketten bifogas ett kartunderlag som visar det planerade arbetet och TA-plan om arbetet påverkar trafiken på något sätt. Med trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik. Läs mer om trafikanordningsplan här

Kartunderlag:

  • Kartunderlaget ska tydligt visa det planerade schaktets läge i förhållande till fastighetsgränser, trottoar, träd och liknande. Det ska också lätt gå att lokalisera var arbetet ska ske.
  • Vid ledningsutbyggnad ska ritningen över det planerade schaktet även skickas in i digitalt koordinatsatt format (CAD eller shapefile) i koordinatsystemet SWEREF 99 16 30.

Ansökan ska lämnas in i god tid innan planerad start för arbetet, gäller ansökan ett större område än 2 km schakt ska området etappindelas och behandlas därefter en etapp i taget.Vid akuta reparationsarbeten ska berörda parter t.ex. räddningstjänst meddelas. Arbetet ska anmälas senast första arbetsdagen efter arbetet påbörjats.

Efter att komplett ansökan har lämnats in granskas den av berörda enheter på kommunen, finns konflikter mellan det planerade grävarbetet och andra intressen kan ansökan behöva justeras innan tillstånd ges. Kommunen har även rätt att ställa villkor i tillståndet.

Efter arbetet

Om inget annat anges i tillståndet ska återställning ske inom 3 månader efter arbetet.

Efter slutfört arbete och återställning ska kommunen kontaktas för slutbesiktning, färdiganmälan skickas till kommun.info@sala.se.

Nyanlagda ledningar ska mätas in och skickas till kommunen innan slutbesiktning.

Påföljder

I de fall sökande inte följer grävtillstånd, TA-plan, eller anvisningarna för grävtillstånd i Sala kommun kan vite utdelas. Kommunen utför stickkontroller, vid konstaterade förseelser eller brister ska dessa rättas till inom den tid som anges.

Övrigt

För ledningsdragning i Sala kommun ska byggherren även ha ett markavtal. Byggherren ansvarar för alla sina åtgärder och för arbete som utförs av en anlitad entreprenör, och för att informera anlitade entreprenörer om de villkor som finns i markavtalet.

Ytterligare tillstånd kan behövas och du som gräver ansvarar för att skaffa de tillstånd som krävs. Det kan t.ex. vara för markupplåtelse eller tillstånd för arbeten som påverkar fornlämningar från länsstyrelsen.

För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva begära ledningsanvisning, tjänsten ledningskollen kan användas för detta. 

Förorenade massor som inte kan återanvändas ska köras bort till en godkänd mottagningsanläggning, vid frågor kontakta miljöenheten byggmiljo@sala.se

Relaterade kategorier