StartMiljöfarlig verksamhet, djurhållning - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2024-05-28 12:55
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Du ska redogöra hur stort djurantalet blir, vilken gödsel som uppkommer och hur det ska tas om hand. Du ska uppge tillgänglig spridningsareal, om du har köldmedium (t.ex. i mjölktanken), antal dieselcisterner samt hantering av kemikalier och avfall. Du ska du också ange avstånd till grannar.

 

Om tjänsten

Om du ska starta ny verksamhet med djur eller utöka din befintliga djurhållning ska du anmäla det till kommunen om djurantalet överstiger 100 djurenheter.

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen om du planerar verksamhet med nöt, häst eller mink för mer än 400 djurenheter (se relaterad webbplats). Tillstånd ska även sökas om anläggningen har platser för mer än 40 000 fjäderfän, 2 000 slaktsvin (tyngre än 30 kg, avsedda för produktion, som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 750 suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor).

Villkor

Den person eller företag som ska starta ny verksamhet med djur eller utöka sin befintliga djurhållning kan använda blanketten.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se