StartFarligt avfall från företag
Informationstjänst
Publicerad 2016-06-01
Uppdaterad 2023-01-27 08:53
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Visst avfall anses vara så pass farligt för miljö och/eller hälsa att det är klassat som farligt. Farliga egenskaper är exempelvis cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla företag och verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter i Sverige av det nya avfallsregistret.

Vad ska antecknas?

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.

Hur rapporteras det?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på www.naturvardsverket.se/avfallsregister.

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om rapporteringen

Vad är farligt avfall? 

Några exempel

 • Oljeavfall
 • Lösningsmedelsavfall
 • Färg-, lack- eller limavfall
 • Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. lysrör)
 • Laboratorieavfall
 • Bekämpningsmedelsavfall
 • Avfall innehållande farliga metaller
 • Avfall som innehåller PCB
 • Starkt surt och alkaliskt avfall
 • Asbest
 • Förorenad jord

Vad som är farligt avfall framgår av bilaga 2 och 3 till Avfallsförordning (2020:614) | Lagen.nu

Hur ska farligt avfall hanteras?

Farligt avfall ska tas om hand så att risker för människors hälsa och miljön förebyggs. Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall i en verksamhet:

 • Du får inte blanda farligt avfall med andra slag av farligt avfall, med annat avfall eller med andra ämnen eller material.
 • Farligt avfall ska förvaras så att vatten eller mark inte riskerar att förorenas och att andra personer inte kan komma i kontakt med avfallet.
 • Behållare där farligt avfall förvaras ska vara tydligt märkt med innehåll.
 • Anteckningar ska föras på: mängd farligt avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporterats. Dessa ska sparas i minst tre år
 • Avfallet bör borttransporteras minst en gång per år för att undvika upphov av stora avfallsmängder. Dels ökar risken för att avfallet förorenar vatten eller mark och dels kan lagringen eventuellt klassas som mellanlagring av farligt avfall och är då en anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet

Vad gäller vid transport av farligt avfall?

Transportdokument

Du är skyldig att upprätta ett särskilt transportdokument för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

 • Avfallsslag
 • Avfallsmängd
 • Vem som lämnar
 • Vem som är mottagare

Dokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och av mottagaren vid mottagandet. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse till dig på att avfallet kommit fram. Normalt sker denna bekräftelse genom fakturan.

Tillstånd för transport av farligt avfall

Tillstånd från länsstyrelsen krävs för att transportera farligt avfall som uppkommit i din yrkesmässiga verksamhet om:

 • Du under ett kalenderår transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall.
 • Avfallet innehåller kvicksilver, trasiga lysrör eller andra ljuskällor, cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Anmälningsplikt för transport av farligt avfall

Vill du transportera farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet måste du göra en anmälan till Länsstyrelsen. Avfallet ska transporteras till en godkänd behandlingsanläggning. Om det farliga avfallet ska lämnas till någon av kommunernas återbruk ska kontakt tas med Vafab Miljö AB.

Mängderna farligt avfall per kalenderår får inte överstiga100 kg eller 100 liter.

Den som transporterar farligt avfall och är anmälnings- eller tillståndspliktig ska för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • Varifrån avfallet kommer
 • Den mängd som transporteras årligen
 • På vilket sätt avfallet transporteras
 • Vart avfallet transporteras
 • Anteckningarna ska bevaras i minst ett år.

Lämnar avfallet till någon annan

Om du lämnar avfall som uppkommit i din verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering är du skyldig att kontrollera att de har gjort anmälan eller har tillstånd som krävs för hanteringen. Detta gäller inte om du lämnar avfallet till kommunens återbruk eller den som kommunen anlitar.

Vad innebär lagring av farligt avfall?

Lagring av farligt avfall innebär att det farliga avfallet lagras på annan plats än där det har uppkommit. Lagring är alltid anmälnings- eller tillståndspliktigt och särskilda regler gäller. Kontakta miljöenheten i din kommun.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se