StartTrafik och resorTrafik och gatorAvfall, tillfällig lagring - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2024-05-28 14:15
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Du ska kunna redogöra mer ingående för hur verksamheten ska utföras, på vilken plats den tillfälliga lagringen ska ske och hur du ska kunna förhindra verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön.

 

Om tjänsten

Om du tillfälligt ska lagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 10 000 ton avfall ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

OBS! Hos Länsstyrelsen ansöker/anmäler du även om:
  • Den totala mängden avfall är mer än 10 000 ton.
  • Tillstånd om deponi där avfall lagras under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
  • Tillfällig lagring av farligt avfall.

Villkor

Det företag som tillfälligt vill lagra annat avfall än farligt avfall kan använda denna blankett.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se