StartSchoolSoft - Inloggning
Självservice
Publicerad 2018-06-26
Uppdaterad 2024-06-26 15:34

Inloggning 

 

Om tjänsten

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor. 

I SchoolSoft kan vårdnadshavare frånvaroanmäla och lägga in schema för barnet på förskolan och fritids samt se närvarorapporteringen från skolan. I SchoolSoft finns också planeringar, aktuella nyheter och information samt inplanerade läxor och prov, resultat, betyg, bedömningar, IUP:er mm. Här finns också en verksamhetslogg där pedagogerna kan lägga ut text och bilder från verksamheten på skolan/förskolan/fritids. 

SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna och ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Se även dessa videos från SchoolSoft som förklarar systemet närmare:

Länk: SchoolSoft för vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med bank-id, e-legitimation eller mobilt bank-id via inloggningslänken ovan.

Personal och elever

Är du kommunanställd eller elev och uppkopplad mot vårt nätverk fyller du i samma användarnamn och lösenord som du har till datorn. 

Vid inloggningsproblem eller frågor kring SchoolSoft

Vänd dig till SchoolSoftansvarig på din eller ditt barns förskola/skola. 

Villkor

För att använda SchoolSoft måste du vara vårdnadshavare, elev eller personal inom Barn och Utbildning i Sala kommun.

Information om personuppgiftsbehandling enligt GDPR 

När vi inom Barn och utbildning hanterar personuppgifter om barn, elever och föräldrar, gäller följande:   
Skolnämnden är personuppgiftsansvarig. I praktiken sköts arbetet av Barn och utbildning. Barn och utbildning kan kontaktas genom att skriva till Barn och utbildning, box 304, 733 25 Sala, eller skolkontoret@sala.se.  

Dataskyddsombud för skolnämnden är Jakob Fjellander. Kontakt dataskyddsombud, adress som ovan.  

Ändamålet med behandling av personuppgifter är barnomsorg och skolverksamhet.   

Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse samt myndighetsutövning. Vissa uppgifter används med samtycke, i så fall används särskild blankett för detta.  

Utöver Barn och utbildnings personal delas personuppgifter med enheten för samhällsfinansierade resor, (skolskjuts och elevresor), måltidsenheten samt IT-enheten inom Sala kommun. Dessutom kan personuppgifter delas med leverantörer av digitala läromedel och andra stödfunktioner till Barn och utbildnings verksamheter.    

Personuppgifterna gallras eller arkiveras när de inte längre behövs i verksamheten. 

De registrerade har rätt att ta del av de personuppgifter som behandlas.  

Den registrerade kan inlämna klagomål till dataskyddsombudet, adress som ovan, eller till Integritetsskyddsmyndigheten. https://www.imy.se/

Dessutom hanterar Barn och utbildning folkbokföringsuppgifter som vi får från Skatteverket.