StartVanliga frågor och svar om förskola och fakturor för barnomsorg
Informationstjänst
Publicerad 2020-06-15
Uppdaterad 2021-03-12 15:16

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om förskola och familjedaghem

Frågor om fakturor och avgifter

Mitt barn går bara 15 timmar på förskolan. Varför får jag faktura? 

Det är samma avgift för alla barn under tre år oavsett hur mycket tid de går på förskolan.

Fakturan gäller någon av månaderna från januari till juli. Avgiftsfri allmän förskola börjar i augusti det år barnet fyller tre.

Du behöver anmälan om allmän förskola till barnomsorgshandläggare på Barn och utbildning. Anmälan görs i tjänsten Vistelsetid/Allmän förskola.

Fakturorna körs den 10:e varje månad och du anmälde ändringen efter det. Det är viktigt att anmäla förändringen i tid för att den ska gälla på önskat datum.

Om barnet har behov av omsorg på andra tider än de förskolan anvisat betalas avgift.

Läs mer om och anmäl er till allmän förskola här.

Varför betalar jag så mycket i barnomsorgsavgift? (Mina kompisar betalar inte alls lika
mycket.)

Avgiften baserar sig på hushållets inkomst före skatt. Har du en högre inkomst betalar du en högre avgift. Du lämnar själv inkomstuppgift till Barn- och utbildning. Det är viktigt att inkomstuppgiften är korrekt för att du ska få rätt avgift. På den faktura du får varje månad står det vilken inkomst som avgiften grundar sig på. Står det maxtaxa betyder det att ni har en månadsinkomst på minst 49 280 kr före skatt
(2020).

Det är bara skattepliktig inkomst som ska anges i inkomstuppgiften. Etableringsstöd, studiemedel, försörjningsstöd och barnbidrag räknas inte som inkomst för hushållet, eftersom man inte betalar skatt på det. Har man ingen skattepliktig inkomst, så anger man det på inkomstuppgiften. Om man inte har någon skattepliktig inkomst betalar man inte någon avgift.

Den inkomstuppgift du lämnat tidigare har förändrats men du har inte anmält det.

Om inkomsten förändras måste du anmäla detta. Kontroll kan ske mot inkomstdeklarationen och du kan då i efterhand få en faktura på den avgift du skulle ha betalat.

Om du inte har lämnat inkomstuppgift tillämpas maxtaxa och du får betala full avgift. Avgiften kan också höjas till maxtaxa om du inte förnyar din inkomstuppgift när du ombeds att göra det.

Från höstterminen det år barnet fyller tre år sker ett avdrag på 25% av avgiften för allmän förskola.

Läs mer om avgifter och lämna inkomstuppgift här.

Jag har inte fått någon faktura?

Fakturan skickas till fakturamottagarens folkbokföringsadress. Som fakturamottagare sätts en av vårdnadshavarna som bor på samma adress som barnet. Ibland kommer brev i retur till oss. Det kan t ex bero på att ni just flyttat, eller att det inte står rätt namn på dörren. Hör av dig till Barn och utbildning om du inte fått din faktura. E-post: barnomsorg@sala.se

Om det inte utgått någon avgift skickas det heller ingen faktura. Det kan bero på att hushållet har 0 kr i inkomstuppgift eller att barnet enbart går allmän förskola. Har barnet gått upp i tid från allmän förskola måste du anmäla det.

Om du är ansluten till en digital brevlåda får du fakturorna skickade till den.

Om den av vårdnadshavarna som är fakturamottagare flyttar till en annan adress än barnets flyttas kontraktet över till den vårdnadshavare som bor med barnet. Vill ni att fakturan ska fortsätta gå till den som tidigare haft fakturan eller vill ni dela på fakturan lämnar ni in en överenskommelse om delad faktura/annan fakturamottagare till Barn och utbildning. Läs mer och anmäl här.

Läs mer och anmäl delad faktura eller annan fakturamottagare här.

Läs mer om digitala fakturor, e-faktura och autogiro här.

Här kan du anmäla autogiro via blankett eller i e-tjänst.

Mitt barn går inte på förskola på sommaren. Varför ska jag betala avgift då?

Avgiften är beräknad för tolv månader. Skulle föräldrarna inte betala för sommaren skulle avgiften bli högre de andra månaderna.

När skickas fakturorna?

Fakturor för barnomsorgsavgift körs den 10:e varje månad, eller närliggande vardag om det skulle inträffa på en helg. Avgiften betalas i förskott, dvs den avgift som ska betalas gäller innevarande månad. För att eventuella förändringar som påverkar avgiften ska komma med på fakturan, t ex ändring till allmän förskola, uppsägning på fritids p g a föräldraledighet/arbetslöshet, ändrad inkomstuppgift, är det viktigt att detta anmäls innan fakturorna körs. I annat fall läggs förändringarna som regel in nästa månad.

Frågor om maxtaxa

Maxtaxa är den högsta avgift som tas ut och beräknas utifrån det inkomsttak som skolverket har bestämt. Högsta avgift för en plats på förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem är 3% respektive 2% av hushållets inkomst. Har hushållet en månadsinkomst som är under inkomsttaket blir avgiften lägre. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år sker även ett avdrag för allmän förskola med 25% på avgiften. Har man yngre syskon i verksamheten betalar de äldre syskonen en lägre avgift än de skulle ha gjort om de var ensamma. Vid delad faktura halveras inkomsttaket vid beräkning av avgift.

En plats i förskola kostar kommunen 10 123 kr/månad. Maxtaxa för förskola är 1478 kr/månad och för fritidshem 986 kr/månad, då inkomsttaket är 49280 kr. Det är alltså enbart en liten del kostnaden som föräldrarna betalar. (aktuella siffror 2020)

49 280 kr/månad före skatt (2020)

1. När man anmält en inkomst för hushållet som är över 49 280 kr i månaden eller mer före skatt.

2. När man inte anmält någon inkomst eller uppmanats att förnya inkomstuppgift men inte gjort det.

Frågor om ansökan och placeringar

Barnet måste vara ett år och det måste föreligga ett behov, t ex vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn. Det kan även finnas särskilda skäl till att barnet erbjuds förskola.

Från tre års ålder har alla barn rätt till förskola 525 timmar/år, s k allmän förskola.

Du ansöker i kommunens e-tjänst eller på blankett som finns på: Förskola, pedagogisk omsorg - Ansökan

Ansök fyra månader innan du behöver platsen. Om behovsdatum skulle ändras senare är det viktigt att du meddelar det.

Vi skickar vanligtvis erbjudande om plats ca 2 månader innan start.

Vi placerar barn i mån av plats utifrån önskat startdatum/behovsdatum, önskad förskola och garantidatum. Vi ska enligt skollagen erbjuda plats senast fyra månader från ansökningsdatum, s.k. garantidatum. Det gör att vi inte har en kö i vanlig bemärkelse.

Om du tackar nej, anses det att du inte har behov av plats. Skulle det föreligga behov i framtiden får du ansöka om plats på nytt.

Nej, vi tillämpar inte syskonförtur. I den mån det finns plats på syskons förskola försöker vi tillgodose vårdnadshavares önskemål, men det får inte gå ut över andra barn i behov av plats.

Berätta om ditt barns behov i din ansökan. En specialpedagog kommer att kontakta dig och tillsammans med familjen titta på vilka behov som finns och se om någon speciell förskola/grupp skulle vara aktuell. Pedagogen kan också hjälpa till och förbereda förskolan för hur man bäst ska kunna möta upp ditt barn när det börjar.

Idag erbjuds kvälls- och nattomsorg på en av förskolorna i Sala kommun. Ange på din ansökan att du har behov av omsorg på obekväm arbetstid. Du behöver kunna styrka ditt behov.

Det fanns inte plats på den förskola du önskade. Du är enbart garanterad en plats, men vi försöker i möjligaste mån erbjuda plats på önskad förskola. Ibland blir det dock fullt och då erbjuds plats på annan förskola.

Här ansöker du om plats i förskola/familjedaghem.

Om du önskar plats i fristående förskola/familjedaghem ansöker du direkt till den önskade förskolan/familjedaghemmet. Se kontaktinformation vid respektive enhet.

Frågor om byte av förskola

Om du vill byta lämnar du in en bytesansökan. Vi vill helst att ni pratar med rektor för nuvarande förskola innan ni lämnar in er ansökan. Här finns en länk till e-tjänst för byte av förskola.

Byte sker i mån av plats. Barn som inte har någon plats prioriteras framför barn som redan har plats. Vi tar ställning till alla bytesansökningar i samband med terminsstart i augusti och januari. Erbjudande om byte ges om det är möjligt. Om det är fullt i barngrupperna på den önskade förskolan avslås bytesansökan och vårdnadshavare får ansöka på nytt.

Om särskilda skäl anses föreligga kan byte ske under terminen, om plats finns.

Om man byter mellan förskolor i Sala kommun behöver man inte säga upp platsen.

Här kan du ansöka om byte av förskola.

Frågor om uppsägning

Du lämnar in en uppsägning, antingen på en blankett eller via kommunens e-tjänst. Finns två vårdnadshavare måste båda skriva under uppsägningen. Uppsägning av plats i förskolan

Uppsägningstiden är 60 dagar. Du betalar avgift under uppsägningstiden och har rätt att utnyttja platsen.

Ja, du säger upp platsen om du inte kommer att använda den mer.

Nej, platsen avslutas automatiskt i samband med start i förskoleklass.

Här kan du säga upp plats i förskola/familjedaghem.

Relaterade länkar