StartVanliga frågor och svar om förskola och fakturor för barnomsorg
Informationstjänst
Publicerad 2020-06-15
Uppdaterad 2024-04-09 15:38

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om förskola och familjedaghem

Frågor om fakturor och avgifter

Mitt barn går bara 15 timmar på förskolan. Varför får jag faktura? 

Det är samma avgift för alla barn under tre år oavsett hur mycket tid de går på förskolan.

Fakturan gäller någon av månaderna från januari till juli. Avgiftsfri allmän förskola börjar i augusti det år barnet fyller tre.

Du behöver anmälan om allmän förskola till barnomsorgshandläggare på Barn och utbildning. Anmälan görs i tjänsten Vistelsetid/Allmän förskola.

Fakturorna körs den 10:e varje månad och du anmälde ändringen efter det. Det är viktigt att anmäla förändringen i tid för att den ska gälla på önskat datum.

Läs mer om och anmäl er till allmän förskola här.

Varför betalar jag så mycket i barnomsorgsavgift? (Mina kompisar betalar inte alls lika
mycket.)

Avgiften baserar sig på hushållets inkomst före skatt. Har du en högre inkomst betalar du en högre avgift. Du lämnar själv inkomstuppgift till Skolkontoret. Det är viktigt att inkomstuppgiften är korrekt för att du ska få rätt avgift. På den faktura du får varje månad står det vilken inkomst som avgiften grundar sig på. Står det maxtaxa betyder det att ni har en månadsinkomst på minst 56 250 kr före skatt
(2024).

Det är bara skattepliktig inkomst som ska anges i inkomstuppgiften. Etableringsstöd, studiemedel, försörjningsstöd och barnbidrag räknas inte som inkomst för hushållet, eftersom man inte betalar skatt på det. Har man ingen skattepliktig inkomst, så anger man det på inkomstuppgiften. Om man inte har någon skattepliktig inkomst betalar man inte någon avgift.

Den inkomstuppgift du lämnat tidigare har förändrats men du har inte anmält det.

Om inkomsten förändras måste du anmäla detta. Avgiftskontroll mot hushållets taxerade inkomst sker i efterhand och du kan då få en retroaktiv faktura på den avgift som du skulle ha betalat, eller återbetalning ifall du har betalat för mycket. Om skillnaden är mindre än 600 kr (på ett år) sker ingen rättning.

Om du inte har lämnat inkomstuppgift tillämpas maxtaxa och du får betala full avgift. För att få rätt avgift behöver du lämna inkomstuppgift.

Från augusti det år barnet fyller tre år sker ett avdrag på 25% av avgiften för allmän förskola.

Läs mer om avgifter och lämna inkomstuppgift här.

Jag har inte fått någon faktura?

Fakturan skickas till fakturamottagarens folkbokföringsadress eller till den digitala brevlådan på Kivra. Ibland kommer brev i retur till oss. Det kan t ex bero på att ni just flyttat, eller att det inte står rätt namn på dörren. Hör av dig till Skolkontoret om du inte fått din faktura. E-post: barnomsorg@sala.se

Om det inte utgått någon avgift skickas det heller ingen faktura. Det kan bero på att hushållet har 0 kr i inkomstuppgift eller att barnet enbart går allmän förskola. Har barnet gått upp i tid från allmän förskola måste du anmäla det.

Om du är ansluten till en digital brevlåda får du fakturorna skickade till den.

Läs mer om digitala fakturor, e-faktura och autogiro här.

Här kan du anmäla autogiro via blankett eller i e-tjänst.

Hur fungerar det med barnomsorgsavgift växelvis boende?

Om barnet har växelvis boende och båda vårdnadshavarna nyttjar platsen är båda kontraktsinnehavare. Det betyder att faktura skickas till båda. Avgiften grundar sig på respektive hushåll, men inkomsttaket sänks till hälften. Det betyder att avgiften totalt för barnet aldrig blir högre än maxtaxa. Var och en betalar vårdnadshavarna som mest halv maxtaxa.

Vid nyplaceringar frågas numera om barnet har växelvis boende och vem som kommer att nyttja platsen, så att vi får in den informationen. Vi får även aviseringar från Skatteverket om folkbokföringsändringar som uppmärksammar oss på att vårdnadshavare separerar. Då läggs kontrakt på båda, som då kommer att få faktura, om inte annat meddelas oss. Det är bra om ni tänker på och anmäler ändrade förhållanden i förväg till oss.

Ändrade förhållande anmäls i tjänsten: Fakturamottagare, barnomsorg - anmälan.

Tidigare gick faktura enbart till den vårdnadshavare som barnet var folkbokförd hos, men från och med 2024 kommer vi att börja fakturera båda vårdnadshavarna vid växelvis boende. Det gör att vi sedan tidigare inte har information om vilka barn som har växelvis boende där båda vårdnadshavarna nyttjar platsen.

Fördelen med att båda vårdnadshavarna får varsin faktura är att beloppet grundar sig på respektive hushålls inkomst och att var och en betalar för sin del. Vi ser gärna att ni anmäler vem som nyttjar platsen i tjänsten Fakturamottagare, barnomsorg - anmälan. även om det inte handlar om nyplacering eller en förändring.

I tjänsten för anmälan om fakturamottagare måste båda vårdnadshavarna skriva under. Om det kommer till vår kännedom att båda vårdnadshavarna nyttjar platsen vid växelvis boende, och men att vi inte får någon bekräftelse från den andra vårdnadshavaren kan denne ändå bli kontraktsinnehavare om hen nyttjar platsen. Det kan till exempel handla om olika tider på förskolan och därför behöver olika avgifter utgå för vårdnadshavarna.

 

Läs mer och anmäl fakturamottagare här.

Mitt barn går inte på förskola på sommaren. Varför ska jag betala avgift då?

Avgiften är beräknad för tolv månader. Skulle föräldrarna inte betala för sommaren skulle avgiften bli högre de andra månaderna.

Om det är mindre än tre månader mellan två placeringar betalas för tiden mellan placeringarna. Det betyder att du betala för sommaren mellan förskola och förskoleklass även om du inte använder platsen. Platsen på förskolan avslutas 31 juli per automatik och placeringen på fritidshemmet läggs in från 1 augusti.

Om det är så att ni inte ska ha plats på fritidshem har ni möjlighet att själva säga upp förskoleplatsen tidigare och slippa avgift över sommaren. Tänk dock på att det är 60 dagars uppsägningstid på förskolan. Så uppsägning kan behöva göras i april. Länk: Förskola - uppsägning

Tidigare gick faktura enbart till den vårdnadshavare som barnet var folkbokförd hos, men från och med 2024 kommer vi att börja fakturera båda vårdnadshavarna vid växelvis boende. Det gör att vi sedan tidigare inte har information om vilka barn som har växelvis boende där båda vårdnadshavarna nyttjar platsen.

Fördelen med att båda vårdnadshavarna får varsin faktura är att beloppet grundar sig på respektive hushålls inkomst och att var och en betalar för sin del. Vi ser gärna att ni anmäler vem som nyttjar platsen i tjänsten Fakturamottagare, barnomsorg - anmälan. även om det inte handlar om nyplacering eller en förändring.

I tjänsten för anmälan om fakturamottagare måste båda vårdnadshavarna skriva under. Om det kommer till vår kännedom att båda vårdnadshavarna nyttjar platsen vid växelvis boende, och men att vi inte får någon bekräftelse från den andra vårdnadshavaren kan denne ändå bli kontraktsinnehavare om hen nyttjar platsen. Det kan till exempel handla om olika tider på förskolan och därför behöver olika avgifter utgå för vårdnadshavarna.

 

När skickas fakturorna?

Fakturor för barnomsorgsavgift körs den 10:e varje månad, eller närliggande vardag om det skulle inträffa på en helg. Avgiften betalas i förskott, dvs den avgift som ska betalas gäller innevarande månad. För att eventuella förändringar som påverkar avgiften ska komma med på fakturan, t ex ändring till allmän förskola, uppsägning på fritids p g a föräldraledighet/arbetslöshet, ändrad inkomstuppgift, är det viktigt att detta anmäls innan fakturorna körs. I annat fall läggs förändringarna som regel in nästa månad.

Frågor om maxtaxa

Maxtaxa är den högsta avgift som tas ut och beräknas utifrån det inkomsttak som Skolverket har bestämt. Inkomsttaket ändras varje år. Högsta avgift för en plats på förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem är 3% respektive 2% av hushållets inkomst. Har hushållet en månadsinkomst som är under inkomsttaket blir avgiften lägre. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år sker även ett avdrag för allmän förskola med 25% på avgiften. Har man yngre syskon i verksamheten betalar de äldre syskonen en lägre avgift än de skulle ha gjort om de var ensamma. Det finns "syskonrabatt".

Har barnet växelvis boende och faktura skickas till båda vårdnadshavarna halveras inkomsttaket vid beräkning av avgift.

56 250 kr/månad före skatt (2024)

1. När man anmält en inkomst för hushållet som är över 56 250 kr i månaden eller mer före skatt.

2. När man inte anmält någon inkomst.

Maxtaxa är den högsta avgift som tas ut och beräknas utifrån det inkomsttak som skolverket har bestämt. Högsta avgift för en plats på förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem är 3% respektive 2% av hushållets inkomst. Har hushållet en månadsinkomst som är under inkomsttaket blir avgiften lägre. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år sker även ett avdrag för allmän förskola med 25% på avgiften. Har man yngre syskon i verksamheten betalar de äldre syskonen en lägre avgift än de skulle ha gjort om de var ensamma. Vid delad faktura halveras inkomsttaket vid beräkning av avgift.

En plats i förskola kostar kommunen 10 123 kr/månad. Maxtaxa för förskola är 1478 kr/månad och för fritidshem 986 kr/månad, då inkomsttaket är 49280 kr. Det är alltså enbart en liten del kostnaden som föräldrarna betalar. (aktuella siffror 2020)

49 280 kr/månad före skatt (2020)

1. När man anmält en inkomst för hushållet som är över 49 280 kr i månaden eller mer före skatt.

2. När man inte anmält någon inkomst.

Frågor om ansökan och placeringar

Barnet måste vara ett år och det måste föreligga ett behov, t ex vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn. Det kan även finnas särskilda skäl till att barnet erbjuds förskola.

Från tre års ålder har alla barn rätt till förskola 525 timmar/år, s k allmän förskola.

Du ansöker i kommunens e-tjänst eller på blankett som finns på: Förskola - Ansökan

I tjänsten ansöker du till kommunala förskolor och fristående förskolor som är anslutna till den kommunala antagningen (Dibber Bråstaborg förskola) För övriga fristående förskolor/familjedaghem vänder du dig direkt till förskolan. Länk: Förskolor i Sala kommun

Ansök fyra månader innan du behöver platsen. Om behovsdatum skulle ändras senare är det viktigt att du meddelar det.

Vi skickar vanligtvis erbjudande om plats ca 2 månader innan start.

Vi placerar barn i mån av plats utifrån önskat startdatum/behovsdatum, önskad förskola och garantidatum. Vi ska enligt skollagen erbjuda plats senast fyra månader från ansökningsdatum, s.k. garantidatum. Det gör att vi inte har en kö i vanlig bemärkelse.

Om du tackar nej, anses det att du inte har behov av plats. Skulle det föreligga behov i framtiden får du ansöka om plats på nytt.

I den mån det finns plats placeras syskon på samma förskola om önskemål finns.

Berätta om ditt barns behov i din ansökan. En specialpedagog kommer att kontakta dig och tillsammans med familjen titta på vilka behov som finns och se om någon speciell förskola/grupp skulle vara aktuell. Pedagogen kan också hjälpa till och förbereda förskolan för hur man bäst ska kunna möta upp ditt barn när det börjar.

Idag erbjuds kvälls- och nattomsorg på en av förskolorna i Sala kommun. Ange på din ansökan att du har behov av omsorg på obekväm arbetstid. Du behöver kunna styrka ditt behov.

Det fanns inte plats på den förskola du önskade. Du är enbart garanterad en plats, men vi försöker i möjligaste mån erbjuda plats på önskad förskola. Ibland blir det dock fullt och då erbjuds plats på annan förskola.

Länk till ansökan om plats förskola

I tjänsten ansöker du till kommunala förskolor och fristående förskolor som är anslutna till den kommunala antagningen (Dibber Bråstaborg förskola) För övriga fristående förskolor/familjedaghem vänder du dig direkt till förskolan. Länk: Förskolor i Sala kommun

Om du önskar plats i förskola i annan kommun, vänder du dig direkt till den kommunen.

Frågor om byte av förskola

Om du vill byta lämnar du in en bytesansökan. Vi vill helst att ni pratar med rektor för nuvarande förskola innan ni lämnar in er ansökan. Här finns en länk till e-tjänst för byte av förskola.

Byte sker i augusti i mån av plats. Vi tar ställning till alla bytesansökningar i samband med terminsstart i augusti och ni får besked senast i början av maj. Erbjudande om byte ges om det är möjligt. Om det är fullt i barngrupperna på den önskade förskolan avslås bytesansökan och vårdnadshavare får ansöka på nytt.

Om särskilda skäl anses föreligga kan byte ske under året. Avstånd till förskolan är normalfallet inte särskilda skäl, om det inte handlar om längre flytt mellan orter inom kommunen.

Om man byter mellan förskolor i Sala kommun ska man inte säga upp platsen, utan vi har direktplacering.

Här kan du ansöka om byte av förskola.

Frågor om uppsägning

Du lämnar in en uppsägning, antingen på en blankett eller via kommunens e-tjänst. Finns två vårdnadshavare måste båda skriva under uppsägningen. Uppsägning av plats i förskolan

Uppsägningstiden är 60 dagar. Du betalar avgift under uppsägningstiden och har rätt att utnyttja platsen.

Ja, om du inte ska använda den mer. Om du däremot vill behålla platsen behöver du söka om den. När folkbokföringen för barnet ändras till annan kommun än Sala avslutas platsen efter 60 dagar. Så för att slippa betala avgift under dessa 60 dagar kan det vara bra att säga upp den.

Nej, platsen avslutas automatiskt i samband med start i förskoleklass.

Här kan du säga upp plats i förskola/familjedaghem.

Relaterade länkar