StartFörskola - Ansökan
Självservice
Publicerad 2020-08-20
Uppdaterad 2023-09-18 13:35
 

Om tjänsten

Här kan du ansöka om plats i förskola i Sala kommun.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankID. Först när båda vårdnadshavarna signerat ansökan skickas den in till Sala kommun och du får en notifiering om att ärendet är inskickat.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Ansökan vid placering i familjehem

Om ansökan avser familjehemsplacerat barn ska socialtjänst i den placerande kommunen göra ansökan på särskild blankett. Detta gäller både vid placering enligt LVU och SoL. Länk till blanketten: Ansökan om förskola, socialtjänst.

Villkor

I Sala kommun erbjuds förskola för alla barn från 1 års ålder utifrån följande behov:

  • föräldrars sysselsättning: arbete eller studier, i den omfattning som behövs
  • arbetslös eller föräldraledig för annat barn, 15 timmar/vecka
  • särskilda skäl p g a familjens situation eller barnets behov av stöd i sin utveckling, i den omfattning som behövs, utredning görs innan placering

Vid ansökan om förskoleplats uppger sökande av vilket skäl man har behov av förskola. Om arbete eller studier anges ska uppgift arbetsgivare respektive utbildningsanordnare fyllas i. Observera att det är den sysselsättning som är aktuell vid sökt startdatum som avses. Om särskilda skäl åberopas bifogas papper där dessa skäl beskrivs.

Allmän förskola

Från hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och bedrivs på skolans läsårstider. Det betyder att barnet går 15 timmar/vecka, men är ledigt när det är skollov. Allmän förskola är avgiftsfri och verksamheten finns inom den ordinarie verksamheten på förskolorna. En anmälan att barnet ska gå i allmän förskola behöver göras av barnets vårdnadshavare. Anmälan och avanmälan kan göras på www.sala.se//selfservice/84/

Förskolor och placering

I Sala centralort finns åtta kommunala förskolor samt fem fristående förskolor. Utanför centralorten finns förskolor i Västerfärnebo, Sätrabrunn, Kilbo, Ransta, Saladamm och Möklinta. Till  kommunala förskolor, samt den fristående förskolan Barnens Lilla Academia ansöker du i tjänsten på denna sida. Blankett för ansökan finns även att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora torget. För att söka plats till andra fristående verksamheter vänder du dig direkt till dem. Här kan du läsa om förskolor i Sala kommun.

På ansökan anger du dina önskemål om förskola i första, andra och tredje hand. Det kan dock hända att du blir erbjuden annan förskola än det du sökt, ifall det inte finns plats på sökta förskolan.

Enligt skollagen är kommunen skyldig att erbjuda plats inom fyra månader från det att ansökan kommit in, s k garantitid. Är önskat startdatum längre bort än fyra månader sätts garantitiden till önskat startdatum. Skulle förhållandena ändras är det bra om ni meddelar detta till skolkansliet, barnomsorg@sala.se, för att underlätta för vår planering.

Öppettider

Förskolorna ordinarie öppettider är 6:30-17:30. Utöver detta finns jourtid, från kl 6:00-19:00, om behov finns. Barnets schema läggs utifrån behov med hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier. Har barnet enbart rätt till 15 timmar – vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös - läggs tiderna i samråd med förskolan. Detsamma gäller för barn som har förskola utifrån särskilda skäl. Går barnet enbart avgiftsfri allmän förskola följs de anvisade tiderna från förskolan.

Omsorg på obekväm arbetstid

Sala kommun erbjuder även kvällsomsorg och nattomsorg på en av förskolorna i centralorten. Finns ett sådant behov anges det i ansökan tillsammans med ett styrkande i form av t ex schema.

Avgifter

Sala kommun tar ut barnomsorgsavgift för plats i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som är placerade i förskola/fritids. För barn som enbart går allmän förskola betalas ingen avgift. För att kunna fakturera rätt avgift behöver vårdnadshavare lämna in inkomstuppgift för hushållet, samt om barnet är tre år eller äldre lämna uppgift om vistelsetid. Om sådan information inte inkommer sätts maxtaxa. Läs mer om avgifter i barnomsorgen.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se