StartFörskola - Ansökan
Självservice
Publicerad 2024-02-23
Uppdaterad 2024-05-13 09:33
 

Om tjänsten

Här kan du ansöka om plats i förskola i Sala kommun.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankID. Först när båda vårdnadshavarna signerat ansökan skickas den in till Sala kommun och du får en notifiering om att ärendet är inskickat.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Ansökan vid placering i familjehem

Om ansökan avser familjehemsplacerat barn ska socialtjänst i den placerande kommunen göra ansökan på särskild blankett. Detta gäller både vid placering enligt LVU och SoL. Länk till blanketten: Ansökan om förskola, socialtjänst.

Villkor

Förskolan är inte obligatorisk. Man ansöker om plats till förskolan. Plats erbjuds till barn:

  • vars föräldrar arbetar eller studerar
  • vars föräldrar är arbetslösa och aktivt arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn
  • som har ett eget behov av förskola på grund av familjens situation i övrigt
  • som av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola

Utöver detta erbjuds förskola till alla barn från och med hösten det år de fyller tre år med 525 timmar per läsår = allmän förskola. Se nedan.

Allmän förskola

Från augusti det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Verksamheten bedrivs inom ordinarie förskola kl 9:00-12:00 under skolans läsårstider. Barn som enbart följer allmän förskolas tider är lediga på alla skollov och betalar ingen avgift.

Barn som är i ålder för allmän förskola och inte har en förskoleplacering får ett brev med erbjudande om allmän förskola och placering på förskola i Sala kommun. Brev skickas till vårdnadshavare i maj och oktober. Vårdnadshavare kan även själva ansöka om plats.

Byte till att följa tiderna för allmän förskola kan göras mellan den 1 augusti och den 30 april. Anmälan görs av barnets vårdnadshavare på . Anmälan görs på "Vistelsetid/allmän förskola - anmälan". Där anmäls också om barnet byter från allmän förskola till annan tid därmed ska betala avgift.

Förskolor och placering

I Sala centralort finns sju kommunala förskolor samt fem fristående förskolor. Utanför centralorten finns förskolor i Västerfärnebo, Sätrabrunn, Kilbo, Ransta,  och Möklinta. Till  kommunala förskolor, samt den fristående förskolan Dibber Bråstaborg ansöker du i tjänsten på denna sida. Blankett för ansökan finns även att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora torget. För att söka plats till andra fristående verksamheter vänder du dig direkt till dem. Här kan du läsa om förskolor i Sala kommun.

På ansökan anger du dina önskemål om förskola i första, andra och tredje hand. Det kan dock hända att du blir erbjuden annan förskola än det du sökt, ifall det inte finns plats på sökta förskolan.

Enligt skollagen är kommunen skyldig att erbjuda plats inom fyra månader från det att ansökan kommit in, s k garantitid. Är önskat startdatum längre bort än fyra månader sätts garantitiden till önskat startdatum. Skulle förhållandena ändras är det bra om ni meddelar detta till skolkansliet, barnomsorg@sala.se, för att underlätta för vår planering.

Öppettider

Förskolorna ordinarie öppettider är 6:30-17:30. Utöver detta finns jourtid, från kl 6:00-19:00, om behov finns.

Vid behov av omsorg på obekväm arbetstid kan kommunen hänvisa till särskilt utsedda enheter där sådan omsorg finns. Finns ett sådant behov anges det i ansökan tillsammans med ett styrkande, till exempel i form av schema.

Schema

Barnets schema på förskola ska följa vårdnadshavares arbetstid eller studier, inklusive restid. I övrigt läggs schema utifrån behov i samråd med förskolan. Är vårdnadshavare föräldralediga för vård av annat barn, eller arbetssökande följer barnet i första hand samma tider som för allmän förskola, kl 9:00-12:00, men har även rätt till förskola på skolloven. Om särskilda omständigheter föreligger kan rektor besluta om annat schema.

Avgift

Sala kommun tar ut barnomsorgsavgift för alla barn folkbokförda i Sala kommun med plats i förskola och fritidshem. Faktura skickas till vårdnadshavare som nyttjar platsen. Har barnet växelvis boende och båda föräldrarna nyttjar platsen skickas faktura till respektive hushåll. Vid familjehemsplacering eller liknande skickas faktura till familjehemmet eller hushållet där barnet bor. 

Avgiften beräknas enbart utifrån hushållets inkomst och inte efter barnets tid på förskola eller fritidshem. Hur stor avgiften blir beror på hushållets inkomst och hur många barn i hushållet som har barn i förskola och på fritids. För det yngsta barnet betalas alltid full avgift medan de äldre får en något lägre.

För att kunna fakturera rätt avgift behöver vårdnadshavare lämna inkomstuppgift för hushållet. Om inkomstuppgift saknas faktureras maxtaxa. För mer information och anmälan ser länkar nedan.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se