StartInkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2023-06-30 11:03
 

Om tjänsten

Här lämnar du inkomstuppgift för beräkning av avgift i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem.

Vi ser gärna att uppgiften lämnas digitalt där du loggar in med BankID i vår e-tjänst. Du ska ange hushållets inkomst före skatt. Det betyder att du även anger eventuell sammanboendes inkomst. Det behövs ingen dubbelsignering i denna tjänst, men vi efterfrågar kontaktuppgifter till den sammanboende för att notifiera hen om att inkomstuppgift lämnats in.

Har du av någon anledning inte möjlighet att lämna uppgift digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

För att beräkna korrekt avgift behöver vi veta hushållets inkomst före skatt. Det är enbart skattepliktiga inkomster som ska anges, såsom t ex lön, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsstöd, a-kassa, pension. Etableringsstöd, studiebidrag/lån m fl som du inte betalar skatt ska inte anges som inkomst.

Inkomstuppgift läggs alltid in från första dagen i månaden. Ändringar läggs in månaden efter att Utbildning och arbetsmarknad har fått informationen, om annat datum inte angetts. En bakåtdaterad sänkt inkomst behöver styrkas.

Om barnomsorgsavgiften

Den största delen av kostnaderna för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten.

En del av kostnaderna betalas ändå direkt av vårdnadshavarna via avgifter. Hur stor avgiften blir beror på hushållets inkomst och hur många barn hushållet har i förskola och på fritids. För yngsta barnet betalas alltid full avgift, medan det för eventuellt äldre barn utgår en lägre avgift. Se tabell nedan.

Maxtaxa och inkomsttak

Sala kommun tillämpar maxtaxa där avgiften beräknas i procent av inkomsten före skatt. Det finns dock ett inkomsttak, 54 830kr/mån (2023). Skulle hushållets inkomst vara högre än så beräknas ändå avgiften utifrån inkomsttaket, vilket är den högsta avgift som får tas ut, den så kallade  maxtaxan.

Saknad inkomstuppgift

Om det saknas inkomstuppgift tillämpas maxtaxa. Avgiften kan även höjas till maxtaxa om du inte förnyar din inkomstuppgift när du ombeds göra det. Det är viktigt att anmäla förändringar i inkomst för att få rätt avgift. Kontroll mot skatteverket kan komma göras och rättning sker då i efterhand.

Hushåll och fakturamottagare

Vuxna sammanboendes inkomst räknas ihop i hushållet, oavsett om den andra vuxna är vårdnadshavare eller inte för barnet. Faktura skickas till vårdnadshavare på den adress där barnet är folkbokfört. Önskas delad faktura eller annan fakturamottagare, se nedan. Är barnet familjehemplacerat skickas faktura till fosterförälder.

Förändringar i hushållet

Om hushållet skulle förändras, t ex en separation, ska detta meddelas barn och utbildning. Oftast behöver ny inkomstuppgift lämnas. Önskar vårdnadshavare dela på fakturan, eller ska den vårdnadshavare som inte är folkbokförd med barnet vara fakturamottagare, behöver även detta anmälas.

Länk till anmälan av Delad faktura/annan fakturamottagare.

Avgift och tid

Avgiften är inte beroende av hur mycket tid barnet är på förskola eller fritids. Inte heller om barnet är sjukt eller ledigt. Man betalar för platsen och inte för tiden. Ett undantag för detta utgör dock allmän förskola.

Allmän förskola

Hösten barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Det är avgiftsfritt och utgörs av 525 timmar per år under skolans läsårstider. I praktiken betyder det att barnet går 15 timmar/veckan enligt schemat för allmän förskola. Allmän förskola finns inte på skollov. För barn som går mer än 15 timmar görs ett generellt avdrag på avgiften med 25%, från hösten det år barnet fyller 3 år. Se i tabellen nedan för hur detta beräknas.

Ska barnet gå enbart allmän förskola? Anmäl detta här.

Särskilda skäl

Barn som tas emot i förskolan utifrån särskilda skäl har rätt till 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Finns ett behov av tid utöver detta tas avgift ut med ett avdrag på 33% på ordinarie avgift.

Avgifter 2023:

 

1-3 år

3-6 år**

särskilt stöd***

fritids

barn 1*

max

3% 

1 645 kr

2,25% 

1 234 kr

2% 

1 097 kr

2% 

1 097 kr

barn 2

max

2% 

1 097 kr

1,5% 

822 kr

1,33% 

731 kr

1% 

548 kr

barn 3

max

1% 

548 kr

0,75% 

411 kr

0,67% 

365 kr

1% 

548 kr

barn 4 -

ingen avgift

ingen avgift ingen avgift ingen avgift

* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1
** gäller förskola från augusti det år barnet fyller 3 år om vistelsetiden är mer än
allmän förskola. Avgiften är lägre eftersom allmän förskola (525 timmar/år) är
avgiftsfri.
*** gäller förskolebarn placerade utifrån behov av särskilt stöd med vistelsetid över
15 timmar/vecka. Avgiften är lägre eftersom 15 timmar /vecka är avgiftsfritt.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se