StartNattomsorg
Informationstjänst
Publicerad 2017-12-11
Uppdaterad 2024-01-17 13:39

Nattomsorg är till för barn som fyllt två år men inte tio när föräldrarna på grund av förvärvsarbete inte kan sova med barnet. Föräldrarna ska sakna andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg och ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider.

Om tjänsten

 • Nattomsorgen på Emmylunds förskola startar 2018-02-01.
 • Nattomsorg är till för barn som fyllt två år men inte tio när föräldrarna på grund av förvärvsarbete inte kan sova med barnet. Föräldrarna ska sakna andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg och ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider.
 • Nattomsorg erbjuds natt mellan vardagar, d.v.s. vanligtvis fyra nätter i veckan. Under ”sommarstängningen” vecka 28-31 när en del förskolor har sommarstängt finns ingen nattomsorg.
 • Barn i förskoleålder som behöver nattomsorg har förtur (i mån av plats) till placering på Emmylunds förskola.
 • De föräldrar som har sina barn inskrivna på annan förskola/fritidshem under dagtid, ansvarar själva för transport till och från verksamheten.
 • Inlämning för barn som inte dagtid går på Emmylund sker 17:40-18:30 om ingen annan överenskommelse görs. Hämtning ska ske mellan 06:15-07:00 om ingen annan överenskommelse görs.
 • Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i Barn och Utbildnings verksamhet är 48 timmar. Det innebär alltså att barn inte kan sova två nätter i rad i nattomsorgen, såvida inte barnet är hemma någon av de tre berörda vardagarna.

Om inskrivning

 • Den som vill ha nattomsorg ska anmäla sig till denna tjänst. Använd den allmänna ansökningsblanketten för förskola, men gör en separat ansökan för nattomsorg. Skriv ”Nattomsorg” i rutan Behov av plats utanför ordinarie öppettider, ange tid. Kom ihåg att i ansökan ange alla telefonnummer som skulle kunna behövas.
 • Till ansökan ska fogas intyg från arbetsgivaren om att man jobbar natt.
 • Nattomsorg räknas som inskrivning i fritidshemmet eller förskolan med avseende på taxor. För den som redan är inskriven i sådan verksamhet utgår alltså ingen ytterligare avgift.
 • Om man inte behöver nattomsorg minst en natt per 3 månader stryks man från tjänsten. (Sjukskrivning räknas ej in i sådan tid, utan då förlängs tiden.)
 • Om nattomsorgspersonalen med kort varsel blir sjuk eller av anledning inte kan tjänstgöra och det inte lyckas att sätta in vikarie, kan nattomsorgen i nödfall komma att ställas in och omsorgsansvaret övergår till förälder. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas mot intyg från arbetsgivaren. (Det är inte Sala kommuns uppfattning att detta är kommunens skyldighet, men i Sala kommun har vi höga mål att verksamheten ska fungera, därför gör vi denna utfästelse.)

Om bokning

 • Nattomsorg ska bokas så snart vårdnadshavare fått sitt schema. Intyg om nattjänstgöring ska lämnas på begäran. (Begäran kan även komma efteråt.)
 • Bokning sker skriftligt, förslagsvis genom mejl till skolkontoret@sala.se 
 • Om någon vill ha nattomsorg med kortare varsel än tjugoen kalenderdagar ska särskilt intyg från arbetsgivaren inlämnas om nattjänstgöringen.
 • Nattomsorg kan ej bokas mindre än femton kalenderdagar i förväg. Undantag: Anmälning tre arbetsdagar i förväg accepteras om natten redan är bokad och ledig plats finns.

Rutiner

 • Förskolebarn som på dagen varit på Emmylund och barn som kommer direkt från fritidshem äter kvällsmat på Emmylund. Övriga äter kvällsmat hemma.
 • Såvida inte särskilda skäl föreligger serveras ingen frukost i nattomsorgen.
  För frukost gäller alltså:
  • Barn som är kvar på Emmylund äter med förskolan på Emmylund.
  • Barn som ska till annan förskola – Barnet äter på den förskolan.
  • Barn som ska hem äter frukost hemma.
  • Barn som ska till fritidshem äter frukost där.