Självservice
Publicerad 2016-05-31
Uppdaterad 2022-09-23 07:56
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Med hjälp av ansökningsblanketten och valfria bilagor kan ni ge oss information om vilken typ av byggnadsåtgärd ni önskar utföra. Bifoga t.ex. karta/situationsplan, ritningar och/eller teknisk beskrivning beroende på vad ärendet handlar om.

 

Om tjänsten

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd kan i ett villkorsbesked begära att få veta om byggnadsåtgärderna som planeras kan medföra följdkrav, eller kanske vilken dokumentation och vilka handlingar som åtgärden kan kräva.

Oftast kan byggenhetens bygglovsrådgivare ge likvärdig information kring krav och förutsättningar för en byggnadsåtgärd.

 

Villkor

Detta gäller dig som planerar att ansöka om bygglov i Sala eller Heby kommun.

Avgifter

För alla bygglov och anmälningsärenden tar vi ut en handläggningsavgift som baseras på en politiskt antagen taxa. Hur mycket olika ärenden kostar beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behöver utföras. För utförligare information se dokumentbilagan "Taxa för bygglov m.m.".