StartBygglov, marklov, rivningslov - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-02-18
Uppdaterad 2024-05-31 14:38
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastigheter i de detaljplaner som gäller för respektive område.

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg.

Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan.

Rivningslov behövs för att få tillstånd att riva bebyggelse inom detaljplanelagt område.

När du bygger nytt där det inte finns kommunalt vatten och avlopp, ska du lämna en separat ansökan om det till miljöenheten.

Loven prövas enligt Plan- och bygglagen samt utifrån vad som är angivet i respektive detaljplan. Efter detta görs en bedömning om de åtgärder vilka ska utföras kan godkännas. Andra faktorer som väger in är placering och utformning med hänsyn till landskaps- och stadsbild eller om byggnationen medför en olägenhet för grannar.

Beslut fattas därefter av instans som motsvarar byggnadsnämnden eller, för många åtgärder av mindre karaktär, av respektive handläggare på delegation.

Det här behöver du bifoga

  • Planritningar, i skala 1:100 dvs. 1 meter i verkligheten är 1 cm på ritningen
  • Fasadritningar,  i skala 1:100 dvs. 1 meter i verkligheten är 1 cm på ritningen
  • Situationsplan/karta över tomten skall vara i skala 1:400 alt. 1:500, på situationsplanen skall befintlig och tillkommande byggnation finnas med. Den tillkommande byggnationen skall måttsättas. Mått till närmsta byggnad och närmsta fastighetsgräns skall ritas ut. 
  • Ett förslag till kontrollplan. Kontrollplanen ska beskriva hur ni säkerställer att samhällets krav på säkerhet, hälsa och miljö uppfylls. Kontrollplanen redovisar vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden samt vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska utföras genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga. Förslag till kontrollplan kan upprättas med hjälp av den kontrollansvarige. 
  • Teknisk beskrivning som finns att skriva ut/fylla i via självservice. 
  • Ev sektioner, detaljritningar med mera beroende på hur omfattande projektet är. Sektioner skall vara i skala 1:100, dvs. 1 meter i verkligheten är 1 cm på ritningen. Detaljritningar skall vara i skala 1:50 eller 1:20. 
  • Ev anmälan om kontrollansvarig som finns att skriva ut/fylla i via självservice. 

 

Ofullständiga handlingar kan medföra att kompletteringar behöver göras, vilket förlänger handläggningstiden på ditt ärende. 

Villkor

Alla som önskar göra en ansökan om lov avseende en fastighet i Sala eller Heby kommun.

Avgifter

För alla bygglov och anmälningsärenden tar vi ut en handläggningsavgift som baseras på en politiskt antagen taxa. Hur mycket olika ärenden kostar beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behöver utföras. För taxa se dokumentbilagan "Bygglovstaxa".

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Byggenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se