StartFörhandsbesked - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-02-18
Uppdaterad 2024-05-31 14:39
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d.v.s. en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget.

Beslut om förhandsbesked är bindande och ett underlag för bygglov om ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas slutligt i samband med bygglovet.

Markera på en karta/situationsplan var ni har tänkt placera nya byggnader och bifoga denna till ansökan. Mått från närmaste tomtgräns och/eller byggnad är bra att få med. Det är inte nödvändigt, men det är bra om ni redan nu vet ungefär hur stor byggnaden blir och hur ni har tänkt att den kommer att se ut.  

Villkor

Alla som planerar att ansöka om bygglov i Sala eller Heby kommun, eller önskar en lokaliseringsprövning av nybyggnation.

Avgifter

Som för bygglov och anmälningsärenden tar vi ut en handläggningsavgift för förhandsbesked. Avgiften baseras på en politiskt antagen taxa. Hur mycket olika ärenden kostar beror på omfattningen av ärendet och vilka handläggningssteg som behöver utföras. För utförligare information se dokumentbilagan "Taxa för bygglov m.m.".

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Byggenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se