StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller rivaTeknisk beskrivning för VA-installation
Självservice
Publicerad 2016-05-31
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Använd tjänsten för att beskriva ditt VA-projekt ur teknisk synvinkel. Bifoga gärna en kompletterande beskrivning och/eller illustrationer som gör uppgifterna tydligare.

 

Om tjänsten

I samband med att du gör en anmälan rörande ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel.

Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto bättre.

Villkor

Den som gör en anmälan rörande vatten och avlopp i Sala eller Heby kommun och ska komplettera sin ansökan med en teknisk beskrivning av byggnadsåtgärderna.

Avgifter

Avgift utgår ej specifikt för denna tjänst. Kostnader som är förenade med användande av tjänsten tas ut i samband med beslut om bygglov eller anmälan.

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Byggenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Relaterade länkar