StartVattentjänstplan för Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2024-05-02
Uppdaterad 2024-05-31 11:55

Sala kommun har tagit fram ett samrådsförslag till vattentjänstplan. Samrådet pågick 6 maj till 27 maj.

Kommunstyrelsens ledningsutskott fattade 2023-04-24 beslut om att sända ut förslaget till Vattentjänstplan för Sala kommun på samråd. Mellan 6 och 27 maj gavs möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget. 

Samrådet är avslutat

Bakgrund

Riksdagen beslutade 2022-06-22 om ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och införde ett krav på att samtliga kommuner ska ta fram och ajourhålla en vattentjänstplan. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla funktionen i allmänna VA-anläggningar vid skyfall.

Vattentjänstplanen ska hanteras på samma sätt som andra planer som lyder under plan- och bygglagen, och processen för vattentjänstplanen blir därför lik den för översiktsplanen. Det innebär bland annat att vattentjänstplanen ska samrådas och granskas innan antagande i kommunfullmäktige. Liksom en översiktsplan är vattentjänstplanen inte juridiskt bindande utan vägledande.

Det här är första gången som Sala kommun tar fram en vattentjänstplan. Planen bygger till stor del vidare på kommunens befintliga Vatten- och avloppsplan från 2021 men innehåller kompletteringar i enlighet med de nya bestämmelserna i LAV. 

Samrådet är avslutat

Samrådet är avslutat och det går inte längre att lämna synpunkter på samrådsförslaget, men du kan fortfarande läsa samrådshandlingarna genom att följa länkarna nedan.

Vattentjänstplan för Sala kommun - samrådshandling

Bilaga 1 - Undersökning för betydande miljöpåverkan

Följebrev

Protokollsutdrag KSLU 2024-04-24