StartVatten- och avloppsplan (VA-plan)
Informationstjänst

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

Publicerad 2020-08-31
Uppdaterad 2020-09-07 13:49
Det har under 2019 och 2020 arbetats fram ett förslag till reviderad VA-policy och VA-plan för Sala kommun. Möjlighet att lämna yttrande på dessa finns under perioden 2020-08-31 - 2020-09-25.

En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både enskild och allmän VA-lösning. En av åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att kommunen ska ta fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Sala kommun har en VA-plan som antogs 2012. Sedan dess har både kraven och förutsättningarna förändrats.

En uppdaterad VA-plan är en förutsättning för kommunens strategiska arbete med att få tillväxt i kommunen. Representanter från Samhällstekniska enheten, Miljöenheten och Plan- och utvecklingsenheten har tillsammans med kommunens miljöstrateg tagit fram ett förslag på reviderad VA-plan. Avstämning med representant från Länsstyrelsen har skett under arbetets gång.

Förslag på VA-policy

Förslag på VA-plan

Syfte med en VA-plan

 • Tydliggöra för invånare i kommunen vad som gäller angående vatten och avlopp.
 • Underlätta planering av ny bebyggelse.
 • Tydliggöra vilka åtgärder för befintlig allmän anläggning som behöver genomföras.
 • Samla kommunens VA-strategiska arbete i ett dokument.
 • Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.
 • Att klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger kommunen i sitt åtgärdsprogram.

VA-planens uppbyggnad

VA-planen innehåller en VA-översikt och tre handlingsplaner. VA-översikten beskriver nuläge, omvärldsfaktorer, förutsättningar och framtida behov. I VA-översikten har styrkor och utmaningar identifierats. Handlingsplanerna anger vilka åtgärder som ska vidtas och vem eller vilka som har ansvaret för dessa. Plan för allmän anläggning beskriver åtgärderna för allmänt VA och plan för enskilt VA beskriver åtgärder i arbetet med enskilda VA-lösningar. Utbyggnadsplanen beskriver vilka områden som har ett behov av kommunalt VA och vilka områden som fortsatt ska ha enskilda VA-lösningar.

VA-policyn ger uttryck för kommunens förhållningssätt i de mest prioriterade frågeställningarna och anger principer för hur arbetet med VA-frågor ska hanteras och inriktningen på VA-planen.

Anvisningar för yttrande

Handlingarna finns också utställda på Medborgarkontoret i Kommunhusets entré, Sala stadsbibliotek, Västerfärnebo bibliotek och Ransta Bibliotek. Uppstår svårigheter att få tag på handlingarna kan Sala kommuns Kontaktcenter nås på 0224–74 70 00.

Den 15 september kl 17.30-19.00 finns möjlighet att ställa frågor till tjänstepersonerna som arbetat med VA-planen i Blå Salen vid Sala stadsbibliotek. 

Synpunkter ska skriftligen lämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällstekniska enheten, Ida Blixt, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se senast den 25 september 2020. Märk brevet med VA-plan och diarienummer 2019/364.

Upplysningar lämnas av Ida Blixt, ida.blixt@sala.se eller 0224-74 75 68.

Efter granskningstiden tar kommunen fram ett utlåtande som innehåller en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Remisslista

 • Sala-Heby Energi AB, avdelning Elnät
 • Sala-Heby Energi AB, avdelning Värme
 • Salabostäder
 • Bygg och miljönämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Sagåns vattenråd
 • Svartåns vattenråd
 • Isätrabäckens vattenråd
 • Dalälvens vattenråd
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • LRF Kommungrupp
 • Vafab Miljö
 • Vattenfall Eldistribution AB
 • Bredband
 • Lantmäteriet
 • Sala Allehanda
 • Sakägare/fastighetsägare enligt förteckning
 • Politiska partier i Sala