StartVatten- och avloppsplan (VA-plan)
Informationstjänst
Publicerad 2020-08-31
Uppdaterad 2023-11-06 08:09

Här hittar du Salas vatten- och avloppspolicy och vatten- och avloppsplan. En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både enskild och allmän VA-lösning.

Syftet med en VA-plan är att:

  • Tydliggöra för invånare i kommunen vad som gäller angående vatten och avlopp.
  • Underlätta planering av ny bebyggelse.
  • Tydliggöra vilka åtgärder för befintlig allmän anläggning som behöver genomföras.
  • Samla kommunens VA-strategiska arbete i ett dokument.
  • Underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.
  • Klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger kommunen i sitt åtgärdsprogram.

VA-policyn ger uttryck för kommunens förhållningssätt i de mest prioriterade frågeställningarna och anger principer för hur arbetet med VA-frågor ska hanteras och inriktningen på VA-planen.

VA-planen innehåller en VA-översikt och tre handlingsplaner:

  • Förutsättningar och nuläge (VA-översikt)
  • Plan för allmän VA-anläggning (vilka åtgärder behövs för den allmänna VA-anläggningen)
  • Plan för enskild VA-försörjning (som beskriver vilka åtgärder som behövs i arbetet med enskilda VA-lösningar)
  • VA-utbyggnadsplan (vilka befintliga bostadsområden som har behov av allmän VA-lösning och vilka områden som fortsatt ska ha enskilda VA-lösningar.) 

Här hittar du VA-policyn och VA-planen:

Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun.pdf

Vatten- och avloppsplan (VA-plan).pdf (sala.se)

Kortfattad sammanfattning av delplanerna i VA-planen

De viktigaste åtgärderna i planen för de allmänna VA-anläggningarna är säkerställande av dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering samt planering för framtida behov. Andra viktiga fokusområden i planen är uppdatering av befintliga verksamhetsområden samt framtagande av rutiner för kontinuerlig uppdatering och revidering framöver. Riktlinjer för hantering av randfastigheter och gemensamhetsanläggningar ska också tas fram.

Planen för utbyggnad av allmänt VA anger en tidplan för VA-utbyggnad i de områden i kommunen där behov för allmänt VA har identifierats. Området Tvärhandsbäcken/Hedbo har identifierats med störst behov och påbörjad utbyggnad planeras inom en femårsperiod. Därefter har Katrinelund/Gudmundstorp, Hammarhagen och Knutshyttan identifierats som utbyggnadsområden på lång sikt. 

I planen för enskilt VA ingår att kommunen ska arbeta med att öka kunskapen om dricksvattenförsörjningen vid de större gemensamhetsanläggningarna samt att ytterligare öka tillsynen av de enskilda avloppen. Planen hanterar också hur tillsyn av enskilda avlopp, bygglov och detaljplanering ska hanteras i utbyggnadsområden och bevakningsområden i väntan på allmänt VA.