Självservice
Publicerad 2016-05-11
Uppdaterad 2022-09-22 15:14
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Inom planlagt område behövs bygglov om " byggnaden byter färg eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt".

Om solpaneler eller solvärmeanläggningar placeras på en byggnads fasad eller tak kan det bedömas som ett byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller som att dessa påverkar byggnadens yttre utseende, och därmed kan åtgärden vara bygglovpliktig.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader görs dock undantag för bygglovplikten gällande byte av fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial, "om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär". Frågan om bygglovplikt för solceller m.m. får därmed avgöras från fall till fall.

 

Solpaneler

Att klart beskriva om det behövs bygglov för solceller är mycket svårt. Kontakta oss med din fråga så kan vi göra en bedömning. Skicka gärna med foton eller ritningar på det du tänkt göra.

Sammanfattningsvis kan man säga att:

  • Utanför planlagt område behövs inte bygglov för solceller m.m.
  • För solceller fristående från en byggnad (en ställning på tomten) behövs inte bygglov. 
  • För solceller på en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det är en bedömning som måste göras från fall till fall utifrån vilken byggnad det gäller, karaktären på området och hur omfattande och synliga solcellerna är. 
  • För solceller på andra byggnader inom planlagt område behövs bygglov om åtgärden kan bedömas som byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Också det är en bedömning som måste göras från fall till fall. Tänk också på att solfångare m.m. kan skapa reflexer mot omgivningen!

Solvärme

Solvärme är en anläggning som värmer vätska med hjälp av solfångare där den varma vätskan tas tillvara för uppvärmning av varmvatten och värmesystem.

Det är inte alla hus och uppvärmningssystem som passar för solvärme. Rådgör med energirådgivaren om du är osäker. Innan du bestämmer dig för solvärme måste du kontrollera om det behövs byggnadslov för anläggningen.