StartSjälvserviceCistern/behållare, ta ur bruk - Informera
Självservice
Publicerad 2022-06-13
Uppdaterad 2024-05-28 14:21
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Om en cistern som används för förvaring av olja, diesel m.m tas ur bruk ska detta informeras till miljöenheten Sala-Heby. Verksamhetsutövaren ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

Cisternen ska antingen skrotas eller förseglas så att påfyllning omöjliggörs. Olje-/dieselrester m.m i cisternen ska omhändertas som farligt avfall.

Vid installation av ny cistern ska du informera miljöenheten Sala-Heby om detta. Det gör du via tjänsten Cistern/behållare, installation - Information

Villkor

Tjänsten kan användas av alla som tar sin cistern ur bruk.

Avgifter

Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se