StartCisterner
Informationstjänst
Publicerad 2020-06-24
Uppdaterad 2021-06-11 10:24
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om du har en cistern så ska den regelbundet kontrolleras för att förebygga eventuellt läckage. Vid installation eller skrotning kan det behövas tillstånd.

Förvaring av brandfarliga vätskor sker vanligtvis inomhus, utomhus eller under jord i olika typer av öppna, ej trycksatta, cisterner. Till brandfarliga vätskor hör bl.a. eldningsolja och spillolja. En cistern kan vara utformad med olika typer av korrosionsskydd s.k. S- och K-cisterner. S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet jämfört med en K-cistern.

Installation av cistern

Vid installation av cisterner ska miljöenheten på kommunen informeras. Anmälan ska göras för cisterner som rymmer mer än 1 m³ olja, diesel etc. och som ställs upp utomhus eller grävs ner. Inom vattenskyddsområde gäller att anmälan måste göras om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hanteras.

Till anmälan ska en kontrollrapport över installationskontroll eller revisionskontroll bifogas samt en karta över var cisternen är placerad med närmaste byggnad, vattentäkt, vattendrag och andra känsliga objekt inritade.

Återkommande kontroll av cisterner

Alla cisterner, oavsett om de är placerade utomhus, inomhus eller i mark, ska kontrolleras med jämna mellanrum. Detta ska göras för att skador som kan uppstå på cisterner ska upptäckas i tid så att läckage från cisterner, som kan skada både mark och grundvatten, kan förebyggas.

Cisterner ska kontrolleras vart 6:e alternativt vart 12:e år. Vilket kontrollintervall som gäller beror på vart cisternen är placerad samt vilket korrosionsskydd cisternen har. 

Efter genomförd kontroll upprättas en kontrollrapport av det företag som gjort kontrollen. Kontrollrapporten ska löpande skickas in till miljöenheten.

Vem skall kontrollera Din cistern?

Kontroll av cisterner ska endast utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Cisterner inom vattenskyddsområden

För cisterner som är placerade inom vattenskyddsområden råder restriktivare regler avseende vilka skyddsåtgärder som måste vidtas för att förhindra spill och läckage. En cistern och dess kringutrustning som är placerad inom vattenskyddsområde skall vara invallad där minst hälften av lagrad volym ryms dock minst den största behållarens volym.

Tillstånd

Tillstånd kan krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Syftet är att förhindra brand eller explosion vid hantering av sådana varor. Brandfarliga varor är t.ex. bensin, diesel, gasol, spillolja, acetylen, lösningsmedel samt vissa färger och kemikalier.
 
Yrkesmässig hantering är t.ex. bensinstationer, restauranger med gasolinstallation, verkstäder, industrier, försäljningsställen, undervisningslokaler samt vissa diesel/oljecisterner.

Det finns ytterligare undantag från tillståndsplikten, och du rekommenderas att kontakta räddningstjänsten för mer information. Räddningstjänsten Sala-Heby i Sala är tillståndsmyndigheter och tillsynsmyndighet.

Cistern som tas ur bruk

Om en cistern inte avses att användas för förvaring av olja eller diesel ska detta anmälas skriftligt till miljöenheten. Cisternen ska antingen skrotas eller förseglas så att påfyllning omöjliggörs. Olje-/dieselrester i cisternen ska omhändertas som farligt avfall.