StartBrandfarlig vara, nytt eller förändrat tillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-02-04
Uppdaterad 2023-08-31 13:13
 

Om tjänsten

Alla som hanterar brandfarliga varor i större mängder måste söka tillstånd. Det här gäller både när hanteringen sker privat och yrkesmässigt. Verksamheter som kan behöva ansöka om tillstånd är bensinstationer, restauranger med gasolinstallation, verkstäder, industrier, laboratorier, undervisningslokaler samt vissa diesel/oljecisterner över 3 000 liter.

Genom att ansöka om tillstånd hjälper du till att förebygga olyckor och följer dessutom Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Lagen syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Räddningstjänsten Sala-Heby i Sala är tillstånds- och tillsynsmyndighet och ansvarar därmed bland annat för att handlägga din ansökan. 

Vad är en brandfarlig vara?

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor. Exempel på brandfarliga varor är bensin, diesel, gasol, oljor, acetylen, lösningsmedel samt vissa färger och kemikalier.

Vilket ansvar har föreståndaren?

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. Föreståndarens uppgift är att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler, det vill säga på ett säkert sätt. Föreståndaren ska ha god kunskap om tillämpliga regler, de brandfarliga och explosiva varornas egenskaper, den typ av verksamhet som bedrivs och om anläggningen som sådan.

Vilka bilagor behövs?

Vilka bilagor som du behöver bifoga varierar beroende på användningsområdet för de brandfarliga varorna. Om du väljer att ansöka via vår e-tjänst kommer du enbart att få frågor om de bilagor som krävs för din typ av verksamhet. 

Väljer du att använda för blankett så kan dessa handlingar komma att efterfrågas:   

 1. Uppgift om mängd, brandklass, förvaringssätt o.s.v. 
 2. Om ansökan gäller cisterner skall senaste cisternkontrollrapport/er bifogas. 
 3. Vid enstaka cistern utomhus kan en situationsplan i skala 1:500 med måttsatta avstånd från cistern till närmaste byggnader vara godtagbar. 
 4. Uppgifter om ansvarig föreståndare, samt i vissa fall ställföreträdande föreståndare, och dennes/deras eventuella utbildningar. Ange namn, adress och telefonnummer till arbetet och hem så att t.ex. räddningspersonal vid behov kan få kontakt med ansvarig. 
 5. Situationsplan och klassningsplan över fastighet med byggnader och deras utgångar markerade. 
 6. Planritning över utrymmen där brandfarlig vara förvaras. Uppgift om material i golv, väggar och tak. Om skydds- och säkerhetsavstånd till utgång och till brännbart material inte kan upprätthållas skall förvaringen ske i godkänt brandsäkert skåp.

Tillfällen då du inte behöver ansöka om tillstånd

Det finns tillfällen då du inte behöver ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor:

 • förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3.
 • kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg.
 • stadsgas, om övertrycket är högst 1 bar. Dock behövs tillstånd för tillverkning om gasen framställs av brandfarlig vara.
 • gas, som framställs eller erhålls som biprodukt i yrkesmässig verksamhet och
  • används uteslutande i den egna verksamheten och
  • har högst 1 bar övertryck

Villkor

För dig som, privat eller yrkesmässigt, hanterar brandfarlig vara i större mängder.

Räddningstjänsten Sala-Heby utför Vandelsprövning för alla som ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Avgifter

Avgift för tillstånd och för räddningstjänstens tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se