StartCistern/behållare, installation - Informera
Självservice
Publicerad 2022-06-13
Uppdaterad 2024-05-28 14:16
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Vid installation av cisterner ska miljöenheten Sala-Heby informeras.

Den som avser att installera en cistern/behållare som rymmer mer än 1 m³ olja, diesel, spillolja etc. ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera miljöenheten Sala-Heby. Verksamhetsutövaren ska för tillsynsmyndigheten hålla kontrollrapporten avseende den senast utförda kontrollen tillgänglig.

Inom vattenskyddsområde gäller att information ska ges om mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja ska hanteras.

Det här behöver du bifoga

När du informerar om installation av cistern/behållare behöver du bifoga en karta. Kartan ska innehålla:

  • cisternens/behållarens placering
  • närliggande vattentäkter inom 200 meter
  • vattendrag, dagbrunnar och andra känsliga objekt

Villkor

Den som ska installera en cistern/behållare som är större än 1 m³ eller hanterar mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se