StartTillsynsavgifter
Informationstjänst

Tillsynsavgifter

Publicerad 2020-01-02
Uppdaterad 2020-07-13 09:42
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En sammanställning av gällande taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, försäljning av receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen gällande för Sala kommun och Heby kommun. Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.

Avlopp

Fastställd taxa för 2020:

 • Handläggningsavgift för 1-4 hushåll: 7 672 kr 

Hälsoskydd - skola och förskola

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola

Fastställd taxa för 2020:

Anmälningsavgift

 • 4 384 kr, fler än 400 elever/barn
 • 3 288 kr, 100-400 elever/barn
 • 2 192 kr, färre än 100 elever/barn

Tillsynsavgift

 • 4 384 kr/år, fler än 400 elever/barn
 • 3 288 kr/år, 100-400 elever/barn
 • 2 192 kr/år, färre än 100 elever/barn

Hälsoskydd - bassängbad

Fastställd taxa för 2020:

 • Anmälningsavgift: 3 288 kr
 • Tillsynsavgift badanläggning med två eller flera bassänger: 3 288 kr/år,
 • Tillsynsavgift badanläggning med en bassäng: 2 192 kr/år

Hälsoskydd - hygienisk verksamhet

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Fastställd taxa för 2020:

 • Anmälningsavgift: 3 288 kr
 • Tillsynsavgift: 2 192 kr/år

Hälsoskydd - solarium

Fastställd taxa för 2020:

 • Anmälnings- och tillsynsavgift: 1 096 kr/timme

Hälsoskydd - slamtömning

Fastställd taxa för 2020:

 • Ansökan om förlängt slamtömningsintervall samt total befrielse från kommunal slamtömning, handläggningsavgift: 548 kr

Miljöskydd - miljöfarlig verksamhet

Vad som är miljöfarlig verksamhet finns förtecknat i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Nämndernas kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser finns i sin helhet under punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet). Tillståndsprövning av A- och B-verksamheter sker av länsstyrelsen. Miljöenheten har tillsyn över B-, C- och U-verksamheter samt kemikalier och avfall.

Fastställd taxa för 2020:

Anmälningsavgift

 • Timavgift 1 096 kr/timme anmälan av C-verksamheter
 • Timavgift 1 096 kr/timme för avhjälpande av föroreningsskada enligt 28 §
 • Prövning av ansökan om dispens att sprida gödsel under perioden 1 december-28 februari 548 kr

Tillsynsavgift

B-verksamheter och de flesta C-verksamheter har fasta årliga avgifter som framgår i bilaga 2 till taxan. För att beräkna taxan multipliceras antalet arbetstimmar för den typen av verksamhet med timavgiften.

 • Timavgift 1 096 kr/timme U-verksamheter

Miljöskydd - kemiska produkter och biotekniska organismer

Fastställd taxa för 2020:

 • Anmälningsavgift för ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel: 3 288 kr
 • Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel: 2 192 kr
 • Anmälan om uppställning av cistern: 1 096 kr
 • Anmälan att cistern tas ur bruk: 548 kr
 • Anmälan om PCB-sanering: Timavgift 1 096 kr/timme
 • Anmälan om CFC-anläggning: 1 096 kr
 • Tillsynsavgift för granskning av CFC-rapporter: 1 096 kr
 • Granskning av cisternrapporter: 1 096 kr
 • För övrig tillsyn av kemiska produkter och biokemiska produkter: Timavgift 1 096 kr/timme

Miljöskydd - avfall och producentansvar

Fastställd taxa för 2020:

 • Ansökan om dispens/tillåtelse att själv återvinna och bortskaffa avfall på egen fastighet: Anmälningsavgift 548 kr
 • Tillsynsavgift för övrig avfallshantering, transporter och producentansvar: Timavgift 1 096 kr/timme

Livsmedel

Fastställd taxa för 2020:

 • Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet, administrativ avgift: 1 096 kr.  
 • För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som fastställs för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av verksamheten. Årsavgiften fås genom multiplicera kontrolltiden med timavgiften som är 1 096 kr/timme.

Avgiften kan beroende på bygg- och miljöförvaltningens erfarenhet av hur väl verksamheten uppfyller relevanta lagkrav komma att dubbleras eller halveras.

Vid extra offentlig kontroll på grund av brister vid den offentliga kontrollen tas en avgift ut beräknad genom tidsåtgång multiplicerat med timtaxa. Nämndernas kostnader för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen finns i sin helhet under punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet).

Receptfria läkemedel

 • För kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel tas en timavgift ut, baserad på gällande timtaxa (1096 kr för år 2020). 

För mer info om taxor och avgifter läs punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet).

Alkohollagen (gäller endast Sala kommun)

Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade den 29 april 2013 att följande avgiftsnivåer ska tillämpas inom Sala kommuns tillstånd och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

 • Handläggningsavgift nyansökan enligt alkohollagen 11200 kr
 • Handläggningsavgift nyansökan (vid avslag om sökanden inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 2000 kr
 • Stadigvarande ändring i tillstånd 4500 kr
 • Tillfällig ändring i tillstånd 2000 kr
 • Pausservering 2000 kr
 • Ansökan från konkursförvaltare 4300 kr
 • Tillfälligt till allmänheten 1 dag (tillsynsavgift ingår) 4500 kr
 • För varje ytterligare dag tillkommer 1000 kr
 • Provsmakning, tillstånd 2000 kr
 • Anmälan av lokal (catering) första tillfället 700 kr
 • Anmälan av lokal (catering) i redan godkänd lokal 100 kr
 • Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 700 kr
 • För varje ytterligare dag tillkommer 100 kr

Tobakslagen (gäller endast Sala kommun)

 • Registrering och tillsynsavgift för tobak: 900 kr

 • Registrering och tillsynsavgift för folköl: 900 kr

 • Registrering och tillsynsavgift för folköl och tobak: 1500 kr

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se