StartBygga, bo och miljöLivsmedel och hälsaSanering, kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2024-05-28 12:57
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Du ska kunna redogöra för hur saneringen ska utföras och av vem.

 

Om tjänsten

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma.

Innan saneringen utförs ska en anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till miljöenheten.

En anmälan ska göras minst 6 veckor innan saneringen påbörjas.

Villkor

Den som äger en fastighet eller har en verksamhet som har avloppsrör som är förorenade med kvicksilver.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se