Självservice
Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2024-05-28 14:08
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Du ska mer ingående redogöra för vilken typ av verksamhet som ska bedrivas, på vilken plats verksamheten ska bedrivas, hur du ska förhindra verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön samt hantering av kemikalier och avfall. 

OBS! Anmälan ska vara inne senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas eller ändring beräknas ske. Att påbörja verksamhet utan att tillstånd har sökts eller anmälan gjorts kan räknas som otillåten miljöverksamhet vilket är straffsanktionerat enligt miljöbalken (1998:808). Detta kan ske även om överträdelsen inte har skett avsiktligt eller av vårdslöshet.

 

Om tjänsten

För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken.

Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, jordbruk m.m. går under benämningen miljöfarlig verksamhet i miljöbalken.

Miljöfarliga verksamheter delas upp A-, B- och C-anläggningar. A- och B-anläggningar är tillståndspliktiga och C-anläggningar är anmälningspliktiga. Om en verksamhet är tillståndspliktig skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Anmälan till kommunen görs om verksamheten är anmälningspliktig. Förändring i befintlig verksamhet kan också vara av sådan karaktär att den räknas som en tillståndspliktig eller anmälningspliktig åtgärd.

Om din verksamhet bedöms som tillstånds- eller anmälningspliktig går att läsa i Miljöprövningsförordningen (2013:251) eller ta kontakt med miljöenheten.

Villkor

Person eller företag som ska starta ny verksamhet eller göra förändringar i befintlig verksamhet.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se